Ondersteuning voor mijn kind

Het Minkema College heeft de begeleiding van zijn leerlingen hoog in het vaandel staan. We leggen de lat hoog voor onze leerlingen, maar zij doen het niet alleen. Wij proberen - zoveel als mogelijk - ondersteuning te bieden om de leerlingen verder te helpen en het optimale uit zichzelf te  halen. 

De begeleiding van onze leerlingen bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Reguliere begeleiding: Iedere leerling krijgt een mentor. Bij hem of haar kan uw kind of uzelf altijd terecht voor vragen.
  • Trainingen: Onze school biedt diverse trainingen om uw kind dat extra steuntje in de rug te bieden; bijvoorbeeld de training sociale vaardigheden of faalangsttraining.
  • Bijles of huiswerkbegeleiding: Heeft uw kind hulp nodig bij een bepaald vak of kan hij/zij wat ondersteuning gebruiken bij het maken van het huiswerk, dan is daar speciale begeleiding voor.
  • Bij dyslexie of dyscalculie zijn er remedial teachers om uw kind te begeleiden of springt de trajectvoorziening (orthopedagoog en leerlingbegeleider) bij.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinatoren onderhouden contact met externe hulpverleners, bijvoorbeeld in het Zorgadviesteam (ZAT). Daarin zijn ook de schoolarts, jeugdzorg, wijkagent, maatschappelijk werk en leerplicht vertegenwoordigd.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleiders zijn ‘geoefende luisteraars’ die zich verdiept hebben in problematiek als pesten, machtsmisbruik en discriminatie. Zij zijn er om te luisteren en de moeilijkheden serieus te nemen. Ze zullen niet altijd een pasklare oplossing hebben, maar praten helpt vaak ook.

Orthopedagoog

Aan het Minkema College is ook een schoolorthopedagoog verbonden. Zij kan meedenken bij complexere vragen of bijvoorbeeld door een observatie of gesprek met een leerling meedenken over passende oplossingen of ondersteuning.

Lwoo voor vmbo

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen met leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen. Op advies van de basisschool word je al in groep 8 getest. Het samenwerkingsverband Regio Utrecht-West beslist of je een lwoo-indicatie krijgt. Lwoo-leerlingen krijgen extra hulp van de mentor.

Zorgadviesteam

Als de zorgcoördinator en mentor binnen de school geen oplossing vinden, kan u het advies krijgen hulp te zoeken buiten de school. Een andere mogelijkheid is de zorgvraag voor te leggen aan het Zorgadviesteam (ZAT). De zorgcoördinatoren organiseren dit overleg, dat vijf keer per jaar plaatsvindt. Aan het ZAT nemen deel: de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, een medewerker van maatschappelijk werk en de wijkagent en een bij school betrokken jeugdhulpwerker. Voordat een vraag in het ZAT wordt besproken, neemt de mentor altijd contact met u op.

Passend onderwijs

Het Minkema College participeert in het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht-West. Het doel van de samenwerking is dat alle leerlingen uit de regio een schoolloopbaan volgen die past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. De deelnemende scholen zorgen samen voor goede begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Coördinator sociale veiligheid

Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op het Minkema College. Om dit te volgen en waar nodig actie te ondernemen is er een coördinator sociale veiligheid. Deze coördinator werkt vanuit die rol nauw samen met de pestcoördinator, teamleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen en het onderwijsondersteunend personeel.

Pestbeleid

Pesten wordt niet geaccepteerd op school. Onze school kent een anti-pestcoördinator en een antipestprotocol. Wanneer een leerling, medeleerlingen of docenten het signaal opvangen dat er gepest wordt, vragen wij de mentor op te treden.