Ondersteuning voor mijn kind

Het Minkema College heeft de begeleiding van zijn leerlingen hoog in het vaandel staan. We leggen de lat hoog voor onze leerlingen, maar zij doen het niet alleen. Wij proberen - zoveel als mogelijk - ondersteuning te bieden om de leerlingen verder te helpen en het optimale uit zichzelf te  halen. 

De begeleiding van onze leerlingen bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Reguliere begeleiding: Iedere leerling krijgt een mentor. Bij hem of haar kan uw kind of uzelf altijd terecht voor vragen.
 • Trainingen: Onze school biedt diverse trainingen om uw kind dat extra steuntje in de rug te bieden; bijvoorbeeld de training sociale vaardigheden of faalangsttraining.
 • Bijles of huiswerkbegeleiding: Heeft uw kind hulp nodig bij een bepaald vak of kan hij/zij wat ondersteuning gebruiken bij het maken van het huiswerk, dan is daar speciale begeleiding voor.
 • Bij dyslexie/dyscalculie is er ruimte om de faciliteiten waar uw kind recht op heeft in te zetten. Indien maatwerk nodig is, wordt dit met u en uw zoon/dochter besproken. 

Begeleiding brugjaar

 • Minkemalessen in brugjaar havo/vwo

  In het brugjaar havo/vwo krijg je Minkema-lessen. Die worden gegeven door je mentor. De lessen staan in het begin van het schooljaar in het teken van kennismaking. Daar hoort ook het leren omgaan met je chromebook bij. In de loop van het jaar komt er meer aandacht voor het slim leren: hoe ga je handig met je (digitale) agenda om, hoe plan je je werk of hoe leer je iets uit je hoofd?

  Bekijk het Minkemalesboek.

 • SteinSuccesPlan in brugjaar vmbo, mavo/havo

  Aan het begin van je brugjaar op het vmbo, mavo/havo maak je samen met je mentor een SteinSuccesPlan. Daarin staan doelen voor jou, je ouders en de school. Op deze manier weten we allemaal wat jij wilt bereiken. In de mentorlessen werk je aan je SteinSuccesSite. Daarin vertel je wie je bent en wat je leuk vindt. Je kunt ook dingen laten zien waar je trots op bent.

Trainingen havo/vwo

 • Assertiviteitstraining ‘No Prob, ik kom voor mezelf op!’

  Altijd te passief reageren? Of juist te agressief? In beide gevallen kan de de assertiviteitstraining No Prob geschikt zijn voor een leerling. Dit schooljaar (2020-2021) start er - uiteraard bij voldoende aanmeldingen - een groep voor klas 1 en 2 vanaf februari 2021 

  • De training voor de brugklas- en 2e klas start na de kerstvakantie.

  Wanneer u denkt dat deze training misschien geschikt is voor uw kind neem dan contact met zijn/haar mentor op.

 • Mindsettraining LEF!

  Je mindset is van invloed op allerlei aspecten van het leven. Een vaste mindset belemmert leerlingen in hun ontwikkeling. Een groeimindset zorgt er voor dat leerlingen gemotiveerd zijn, een uitdaging durven aangaan en fouten maken zien als een manier waarop je leert. Bij groeimindset staat de gedachte centraal dat verandering en verbetering altijd mogelijk zijn.

  De training is geschikt voor leerlingen tot ongeveer 15 jaar en met name voor leerlingen die om wat voor reden dan ook onderpresteren en belemmerd worden door een vaste mindset. Dit kan bijvoorbeeld vanuit perfectionisme zijn of (hoog)begaafdheid.

  Deze training kan het hele jaar door gestart worden, bij voorkeur aan tweetallen, maar ook individueel.

  Wanneer u denkt dat deze training misschien geschikt is voor uw kind neem dan contact met zijn/haar mentor op.

 • Faalangstreductietraining

  Na een succesvolle proefperiode  wordt deze training als groepstraining gegeven en kan daarnaast ook op individuele basis gegeven worden. De training start op meerdere momenten in het jaar.

  Na een succesvolle proefperiode afgelopen schooljaar wordt deze training ook dit jaar weer als groepstraining gegeven en kan daarnaast ook op individuele basis gegeven worden. De training start op meerdere momenten in het jaar.

  Wanneer u denkt dat deze training misschien geschikt is voor uw kind neem dan contact met zijn/haar mentor op.

 • Overzicht begeleiding havo/vwo

Zorgcoördinator

De zorgcoördinatoren onderhouden contact met externe hulpverleners, bijvoorbeeld in het Zorgadviesteam (ZAT). Daarin zijn ook de schoolarts, jeugdzorg, wijkagent, maatschappelijk werk en leerplicht vertegenwoordigd.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleiders zijn ‘geoefende luisteraars’ die zich verdiept hebben in problematiek als pesten, machtsmisbruik en discriminatie. Zij zijn er om te luisteren en de moeilijkheden serieus te nemen. Ze zullen niet altijd een pasklare oplossing hebben, maar praten helpt vaak ook.

Orthopedagoog

Aan het Minkema College is ook een schoolorthopedagoog verbonden. Zij kan meedenken bij complexere vragen of bijvoorbeeld door een observatie of gesprek met een leerling meedenken over passende oplossingen of ondersteuning.

Lwoo voor vmbo

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen met leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen. Op advies van de basisschool word je al in groep 8 getest. Het samenwerkingsverband Regio Utrecht-West beslist of je een lwoo-indicatie krijgt. Lwoo-leerlingen krijgen extra hulp van de mentor.

Zorgadviesteam

Als de zorgcoördinator en mentor binnen de school geen oplossing vinden, kan u het advies krijgen hulp te zoeken buiten de school. Een andere mogelijkheid is de zorgvraag voor te leggen aan het Zorgadviesteam (ZAT). De zorgcoördinatoren organiseren dit overleg, dat vijf keer per jaar plaatsvindt. Aan het ZAT nemen deel: de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, een medewerker van maatschappelijk werk en de wijkagent en een bij school betrokken jeugdhulpwerker. Voordat een vraag in het ZAT wordt besproken, neemt de mentor altijd contact met u op.

Passend onderwijs

Het Minkema College participeert in het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht-West. Het doel van de samenwerking is dat alle leerlingen uit de regio een schoolloopbaan volgen die past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. De deelnemende scholen zorgen samen voor goede begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Coördinator sociale veiligheid

Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op het Minkema College. Om dit te volgen en waar nodig actie te ondernemen is er een coördinator sociale veiligheid. Deze coördinator werkt vanuit die rol nauw samen met de pestcoördinator, teamleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen en het onderwijsondersteunend personeel.

Pestbeleid

Pesten wordt niet geaccepteerd op school. Onze school kent een anti-pestcoördinator en een antipestprotocol. Wanneer een leerling, medeleerlingen of docenten het signaal opvangen dat er gepest wordt, vragen wij de mentor op te treden.