Uw kind heeft verschillende zaken nodig om goed onderwijs te kunnen volgen op het Minkema College, denk aan boeken, gymkleding en meedoen aan excursies en activiteiten. Een aantal daarvan is gratis, maar een aantal ook niet. Er is een onderscheid te maken tussen:

Leermiddelen

De overheid geeft scholen een vergoeding voor schoolboeken en andere leermiddelen. Hiervoor hoeft u dus niet te betalen. Er zijn wel kosten verbonden aan materialen voor vakken buiten het gewone lesprogramma, zoals talentklassen. Ouders en leerlingen schaffen wel zelf woordenboeken, een atlas en dergelijke aan. Er zijn ook kosten verbonden aan de laptop.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar stelt het bestuur met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar vast. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt, zoals bijvoorbeeld de organisatie rondom ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les-)materialen, kopieeraccount, et cetera. De ouderbijdrage is niet verplicht. Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs, examens en deelname aan activiteiten. Een overzicht van de kosten die onderdeel uitmaken van de ouderbijdrage, treft u hieronder aan.
 

Overzicht schoolkosten

Tegemoetkoming studiekosten

Voor leerlingen jonger dan 18 jaar kan bij de overheid onder voorwaarden een tegemoetkoming in de studiekosten worden aangevraagd.

Andere tegemoetkomingen

Voor ouders met een gering inkomen biedt de gemeente diverse hulpmogelijkheden. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente, bijvoorbeeld Woerden of Stichting Leergeld Groene Hart.