Ondersteuning voor mijn kind

Het Minkema College heeft de begeleiding van zijn leerlingen hoog in het vaandel staan. We leggen de lat hoog voor onze leerlingen, maar zij doen het niet alleen. Wij proberen - zoveel als mogelijk - ondersteuning te bieden om de leerlingen verder te helpen en het optimale uit zichzelf te  halen. 

De begeleiding van onze leerlingen bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Reguliere begeleiding: Iedere leerling krijgt een mentor. Bij hem of haar kan uw kind of uzelf altijd terecht voor vragen.
 • Trainingen: Onze school biedt diverse trainingen om uw kind dat extra steuntje in de rug te bieden; bijvoorbeeld de training sociale vaardigheden of faalangsttraining.
 • Bijles of huiswerkbegeleiding: Heeft uw kind hulp nodig bij een bepaald vak of kan hij/zij wat ondersteuning gebruiken bij het maken van het huiswerk, dan is daar speciale begeleiding voor.
 • Bij dyslexie/dyscalculie is er ruimte om de faciliteiten waar uw kind recht op heeft in te zetten. Indien maatwerk nodig is, wordt dit met u en uw zoon/dochter besproken. 

Begeleiding brugjaar

 • Minkemalessen in brugjaar havo/vwo

  In het brugjaar havo/vwo krijg je Minkema-lessen. Die worden gegeven door je mentor. De lessen staan in het begin van het schooljaar in het teken van kennismaking. Daar hoort ook het leren omgaan met je chromebook bij. In de loop van het jaar komt er meer aandacht voor het slim leren: hoe ga je handig met je (digitale) agenda om, hoe plan je je werk of hoe leer je iets uit je hoofd?

  Bekijk het Minkemalesboek.

 • SteinSuccesPlan in brugjaar vmbo, mavo/havo

  Aan het begin van je brugjaar op het vmbo, mavo/havo maak je samen met je mentor een SteinSuccesPlan. Daarin staan doelen voor jou, je ouders en de school. Op deze manier weten we allemaal wat jij wilt bereiken. In de mentorlessen werk je aan je SteinSuccesSite. Daarin vertel je wie je bent en wat je leuk vindt. Je kunt ook dingen laten zien waar je trots op bent.

Trainingen havo/vwo

 • Mindsettraining LEF!

  LEF, een individuele training gericht op het ontwikkelen van een groeimindset; voor leerlingen die last hebben van een gebrek aan motivatie, snel opgeven of juist gehinderd worden door perfectionisme (al dan niet gerelateerd aan (hoog)begaafdheid). Een groeimindset helpt je uitdagingen aan te gaan, door te zetten en niet op te geven bij tegenslagen. De training wordt gegeven door de schoolorthopedagoge.

  Wanneer u denkt dat deze training misschien geschikt is voor uw kind neem dan contact met zijn/haar mentor op.

 • Stress de baas

  Een aantal keren per jaar is er voor bovenbouwleerlingen een groepstraining om te leren herkennen waar de stress vandaan komt en hoe je ermee om kunt gaan. Deze training wordt gegeven door onze schoolorthopedagoge.
   

 • Faalangstreductietraining

  Groeps- (of individuele) faalangst- en examenvreesreductietraining voor leerlingen met faalangst (in schoolwerk en/of op sociaal gebied) door mevr. Ilse Pijnacker en dhr. Diede van der Zee.

  Wanneer u denkt dat deze training misschien geschikt is voor uw kind neem dan contact met zijn/haar mentor op.

 • Overzicht begeleiding havo/vwo

Trainingen vmbo

 • Leerjaar 1 en 2: sociale vaardigheden

  Vind je omgaan met anderen lastig? Maak je moeilijk vrienden? In deze training werk je aan sociale vaardigheden voor school, thuis en vrije tijd.

  Aanmeldingen voor een training worden eerst door de mentor met jou en jouw ouders besproken. Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden.
   

 • Leerjaar 1 - 3: omgaan met faalangst

  Ben je gespannen voor toetsen en examens? Ben je vaak bang dat het niet gaat lukken? In deze training leer je omgaan met stress, spanning en gevoelens van faalangst. 

  Aanmeldingen voor een training worden eerst door de mentor met jou en jouw ouders besproken. Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden.

 • Leerjaar 4: Examenstresstraining

  In deze training leer je omgaan met de stress rondom de examens. Je leert over angst en het gebruik van positieve gedachten en ontspanningsoefeningen.

  Aanmeldingen voor een training worden eerst door de mentor met jou en jouw ouders besproken. Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden.

Ondersteuning op het Minkema

Het Minkema College heeft de begeleiding van zijn leerlingen hoog in het vaandel staan. 

Orthopedagoog

Aan het Minkema College is ook op beide locaties een schoolorthopedagoog verbonden. Zij kan meedenken bij complexere vragen of bijvoorbeeld door een observatie of gesprek met een leerling meedenken over passende oplossingen of ondersteuning.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinatoren onderhouden contact met externe hulpverleners, bijvoorbeeld in het Zorgadviesteam (ZAT). Daarin zijn ook de schoolarts, jeugdzorg, wijkagent, maatschappelijk werk en leerplicht vertegenwoordigd.

Coördinator sociale veiligheid

Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op het Minkema College. Om dit te volgen en waar nodig actie te ondernemen is er een coördinator sociale veiligheid. Deze coördinator werkt vanuit die rol nauw samen met de pestcoördinator, teamleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen en het onderwijsondersteunend personeel.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleiders zijn ‘geoefende luisteraars’ die zich verdiept hebben in problematiek als pesten, machtsmisbruik en discriminatie. Zij zijn er om te luisteren en de moeilijkheden serieus te nemen. Ze zullen niet altijd een pasklare oplossing hebben, maar praten helpt vaak ook.

 • Leerlingbegeleiders vmbo
 • Leerlingbegeleiders havo/vwo

En verder

Zorgadviesteam

Als de zorgcoördinator en mentor binnen de school geen oplossing vinden, kan u het advies krijgen hulp te zoeken buiten de school. Een andere mogelijkheid is de zorgvraag voor te leggen aan het Zorgadviesteam (ZAT). De zorgcoördinatoren organiseren dit overleg, vijf keer per jaar. Aan het ZAT nemen deel: de jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaar, een medewerker van maatschappelijk werk en de wijkagent en een bij school betrokken jeugdhulpwerker.

Pestbeleid

Pesten wordt niet geaccepteerd op school. Onze school kent een anti-pestcoördinator en een antipestprotocol. Wanneer een leerling, medeleerlingen of docenten het signaal opvangen dat er gepest wordt, vragen wij de mentor op te treden.

Lwoo voor vmbo

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen met leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen. Op advies van de basisschool word je al in groep 8 getest. Het samenwerkingsverband Regio Utrecht-West beslist of je een lwoo-indicatie krijgt. Lwoo-leerlingen krijgen extra hulp van de mentor.

Passend onderwijs

Het Minkema College participeert in het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht-West. Het doel van de samenwerking is dat alle leerlingen uit de regio een schoolloopbaan volgen die past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. De deelnemende scholen zorgen samen voor goede begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.