Klachtenregeling

U kunt beroep doen op de klachtenregeling wanneer u een klacht heeft over gedragingen, dan wel het nalaten van gedragingen, of beslissingen. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

De klacht

Een klacht moet voldoen aan de volgende eisen: naam van de klager, dagtekening, omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, vermelden wie de gewraakte gedraging heeft verricht.  Indien de klacht niet voldoet aan de gestelde eisen, of indien het zich niet richt op een gedraging jegens de klager, bestaat geen verplichting om de procedure te volgen. De klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn klacht aan te vullen.             

De vertrouwenspersoon

Voor klachten over gedragingen en/of ongewenst gedrag van een of meerdere personen kunt u voor advies en ondersteuning terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Tevens gaat de vertrouwenspersoon na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht en zij begeleidt desgewenst bij de verdere procedure.

Na overweging van de klachtenregeling kunt u:

Contact

 • Contact opnemen met externe vertrouwenspersoon
 • Klacht indienen bij het bevoegd gezag

Regeling melden vermoeden van een misstand (klokkenluidersregeling)

U kunt beroep doen op de klokkenluidersregeling als u een vermoeden van een misstand heeft waarvoor u geen gebruik kan maken van andere voorzieningen, zoals de Klachtenregeling. Het gaat dan om zaken waarbij het maatschappelijk belang of de veiligheid van personen in het geding is, of waarbij sprake is van een schending van wet- en regelgeving.

Na overweging van de klokkenluidersregeling kunt u:

 • Een vermoeden van een misstand melden bij de externe vertrouwenspersoon;
 • Een vermoeden van een misstand melden bij de toezichthouder;
 • Een vermoeden van een misstand melden bij het bevoegd gezag.

Contact

 • Misstand melden bij de externe vertrouwenspersoon
 • Misstand melden bij de toezichthouder
 • Misstand melden bij het bevoegd gezag

Reglement Commissie van Beroep voor de examens

Eindexamenleerlingen kunnen in eerste instantie hun klacht indienen bij de examencommissie. Indien de leerling het niet eens is met de uitspraak van de examencommissie, kan de leerling binnen drie werkdagen bij de directeur Onderwijs in beroep gaan tegen de uitspraak.

Tegen de strafmaatregelen van de directeur Onderwijs kan de leerling in beroep gaan bij de ‘Commissie van Beroep voor de examens’ bij de volgende besluiten:

 1. Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen ten gevolgen van een of meerdere onregelmatigheden m.b.t. het eindexamen of aanspraak op ontheffing of afwezigheid zonder geldige reden.
 2. Het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meerdere toetsen van het schoolexamen of het centraal examen.
 3. Het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen.
 4. Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur Onderwijs aan te wijzen onderdelen.

Na overweging van het reglement van de ‘Commissie van Beroep voor de examens’ (document)  kunt u:

 • De commissie benaderen via ‘Commissie van Beroep Examens Minkema College, postbus 2120, 3440 DC te Woerden.
 • De commissie benaderen via het directiesecretariaat

Contact

 • Bezwaar indienen bij de commissie van beroep voor de examens