De Minkema Vereniging / het Minkema Fonds beheert sinds 1961 een fonds waarmee zij (financiële) steun aan de school biedt. Sinds 2008 biedt dit fonds ook financiële ondersteuning bij activiteiten op projectbasis, die het onderwijs op de Minkema scholen verrijken. Het gaat hierbij om activiteiten of materialen voor groepen – dus niet voor individuele leerlingen - die niet of niet volledig via de gebruikelijke kanalen bekostigd kunnen worden. Denk aan vakgebonden projecten maar ook aan buitenschoolse activiteiten zoals Talentonderwijs. Het Fonds sponsort bijvoorbeeld Minkema Boulevard op het vmbo en het Kunstproject op de havo/vwo.

Goede ideeën zijn welkom!

Iedereen op het Minkema College kan een aanvraag indienen, van leerling tot schoolleider, maar ook organen binnen de school zoals Leerlingenraad en MR. De aanvraag moet voldoen aan de eisen die we stellen (zie hieronder) en je moet goed motiveren waarom het Fonds een financiële bijdrage moet leveren.

Waaraan moet een projectaanvraag voldoen:

 • Het is een aanvraag van en voor Minkema Scholengemeenschap.
 • Het betreft ondersteuning van onderwijs aan groepen, dus niet individueel.
 • De activiteit heeft nog niet plaatsgevonden. De financiële bijdrage dient altijd vooraf aangevraagd te worden en wordt uitbetaald na realisatie van het project.
 • Activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt aangevraagd, moeten aanvangen binnen één jaar na toewijzing.
 • Motiveer goed waarom het Fonds een bijdrage moet leveren.
 • Stuur een volledig ingevuld aanvraagformulier in.
 • Het aanvraagformulier (met evt. bijlagen) kun je mailen aan het Secretariaat van het Minkema Fonds: minkemafonds@gmail.com

 

Het Fonds reageert binnen een maand op de aanvraag. Als de aanvraag gehonoreerd wordt:

 • Een uitnodiging voor de georganiseerde activiteit wordt zeer op prijs gesteld!
 • Stuur het Fonds binnen 3 maanden na afloop van het project een korte evaluatie en de financiële afrekening, ondersteund door facturen.
 • Betaling geschiedt na controle van de financiële afrekening binnen 1 maand, aan school en die betaalt aan de aanvrager.
 • Aan toewijzing van een financiële bijdrage kunnen geen rechten voor volgende schooljaren ontleend worden.
Aanvraagformulier Minkema Fonds

Historie

In 1918 werd de “Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus voor Woerden en omstreken gevestigd te Woerden” opgericht. Zij wist haar doel al in 1919 te realiseren: een school in de Havenstraat.

In 1925 werd vanwege groei van de school een nieuw gebouw met conciërgewoning aan de Van der Valk Boumanlaan 1 betrokken.

Op 12 september 1961 werd dit gebouw met bijgebouwen door de “Vereeniging” aan het Rijk overgedragen en ontstond Rijksscholengemeenschap “F.A. Minkema”. Het toenmalige schoolbestuur bleef aan “om een fonds te beheren dat was voortgekomen uit de activa en passiva van de oorspronkelijke vereniging na afrekening met het Rijk”, onder de naam “Vereniging tot steun aan de Minkema Scholengemeenschap”, in het kort Minkema Vereniging en sinds september 2018 Minkema Fonds.

De eerste bijdrage van het Minkema Fonds was een cadeau aan het Rijk in de vorm van een muziekzaaltje, dat als aula dienst deed. De traditie om op belangrijke momenten een groot cadeau te geven is voortgezet. Zo is bijvoorbeeld de klimwand in de school aan de Minkemalaan geschonken door het Minkema Fonds.