Historie Minkema College

Mede door de inspanning van de Woerdense notaris F.A. Minkema ontstond er een initiatief voor een Hogere Burgerschool. Het was zowel voor Woerden als voor de omgeving nijpend dat de school er kwam, namelijk de verre afstand tot de grote steden en slechte wegen.

Op 5 november 1917 kwamen naast verschillende burgemeesters ook artsen, kaashandelaren en anderen uit Woerden en de omliggende dorpen bijeen en werd een voorlopig comité en een voorlopig bestuur gevormd. De ere-voorzitter van dit comité en van het bestuur was kandidaat-notaris de heer F.A. Minkema. Na de samenstelling van het definitieve bestuur in het begin van 1918 werd de bevolking op de hoogte gebracht door middel van een bijlage bij enkele plaatselijke en streekbladen en door middel van advertenties in onder meer het Weekblad van Woerden.

Op dit moment telt het Minkema College als geheel ruim 2.500 leerlingen. De H.B.S. begon op 4 september 1919 met 30 leerlingen, waarvan twaalf meisjes. Bij de start was er één directeur, die waarschijnlijk ook nog lesgaf en zeven docenten, maar geen amanuensis en dergelijke. Inmiddels zitten we op 200 docenten en bijna 60 medewerkers in de ondersteunende diensten.

Het begon in het schooljaar 1919/1920 met een neutraal-bijzondere H.B.S. aan de Havenstraat. De wens was een Rijks H.B.S., maar dat lukte indertijd niet. Al snel werd een ander gebouw gezocht, want dit gebouw voldeed niet aan de vigerende ventilatie-eisen. In 1925 werd de nieuwe school aan de Van der Valk-Boumanlaan geopend.

Enkele feitjes:

  • in 1919 telde de school 30 leerlingen, inmiddels volgen ruim 2.500 leerlingen onderwijs bij het Minkema College
  • bij de start was er één directeur en 7 docenten. Nu werken 200 docenten en 60 medewerkers in de ondersteunende diensten op de school

 

Langste school van Nederland

Het ging maar door met verbouwingen aan de Van der Valk-Boumanlaan. Feestelijke openingen van uitbreidingen hadden plaats in 1977, 1989 en 1992. Omdat het niet anders kon, hadden alle uitbreidingen plaats in de lengte, waardoor het gebouw met zo’n 224 meter de langste school van Nederland werd!

In 2003 zijn onze vmbo-opleidingen ondergebracht in de nieuwe locatie aan de Steinhagenseweg. En in mei 2013 is het nieuwe gebouw aan de Minkemalaan betrokken door onze havo/vwo-leerlingen.

In september 1961 werd de H.B.S. overgedragen aan het Rijk, waarna ze verder ging als ‘Rijksscholengemeenschap F.A. Minkema’. In 1991 kreeg de school haar huidige naam. Vervolgens is in 1994 het Minkema College gefuseerd met de Sint Jozefscholengemeenschap (een samenvoeging van de huishoudschool en de mavo). 

Deze Jozefscholengemeenschap en de Ambachtsschool Woerden zijn in 2003 gezamenlijk ondergebracht in het gebouw aan de Steinhagenseweg, wat leidde tot onze huidige vmbo-locatie. Tot slot werd in mei 2013 het gebouw aan de Minkemalaan betrokken.

Van H.B.S-b naar een brede school met vmbo tot gymnasium

De kern waaruit het Minkema College is voortgekomen was enkel de hogere burgerschool en in ons geval een H.B.S-b, dat in die tijd een groot en breed vakkenpakket had. De H.B.S. ontstond namelijk als tegenhanger van het gymnasium met zijn klassieke, theoretische curriculum. Jongens uit de gegoede burgerij moesten worden voorbereid op hun functioneren in een moderne maatschappij. Dus: gegoede burgerij en jongens. Des te opmerkelijker is het aantal van twaalf meisjes in 1919 op een totaal van dertig leerlingen en dan ging 't ook nog om H.B.S-b. Bij die voorbereiding op dat maatschappelijke functioneren paste een vakkenpakket met veel moderne talen en wiskunde. Economische vakken, die had je op het gymnasium niet, werden van belang geacht, zoals staatshuishoudkunde en handelsrekenen. Wat opvalt is dat er heel veel afzonderlijke vakken waren, zoals stereometrie, goniometrie, mechanica en rechtlijnig tekenen naast handtekenen.

Al in 1932 werd het verzoek tot uitbreiding tot H.B.S-a gedaan, maar dit werd door het Rijk verschillende malen afgewezen. Vanaf 1950 heeft het de school daarom een aantal jaren deze opleiding zelf bekostigd. De definitieve regeling voor de H.B.S-a kwam er pas in 1964. Met de invoering van de Mammoetwet werd in 1968 de H.B.S. omgezet in een atheneum en de school werd uitgebreid met een havo-afdeling, in 1977 gevolgd door een mavo-opleiding. De aanvraag voor een gymnasium werd een paar keer afgewezen. Wel werd op het atheneum sinds 1981 Latijn aangeboden. Inmiddels biedt het Minkema College dus onderwijs van gymnasium tot en met vmbo.

Vakkenpakket dat past bij de toekomst

Voor de huidige havo/vwo-leerlijn vinden we het belangrijk dat leerlingen hun talenten kunnen ontdekken binnen de reguliere lessen, maar ook door daarnaast veel buitenlesactiviteiten en talentlessen aan te bieden. Bijvoorbeeld Cambridge English, science, debating, kunst, theater, sport. We noemen dat bij het Minkema College de achterkant van het diploma.

Binnen het vmbo is er de basis/kader-leerweg waarbij leerlingen bovendien kunnen kiezen uit diverse keuzevakken zoals 2D-3D design, webshop, marketing, techniek en ondernemen. Daar gebeuren mooie dingen, zoals een eigen ontwikkelde webshop. Fantastisch zoals de leerlingen die hebben opgezet. Het gaat daarbij ook vooral om vaardigheden, die ze in de toekomst kunnen gebruiken, voor studies en beroepen die nu  misschien nog niet bestaan.

We bieden maar liefst vier unieke mavo-leerwegen: mavo-tech, mavo klassiek, mavo ondernemen en mavo/havo. 

In het middensegment is het vaak een brede, theoretische opleiding die wordt aangeboden. Wij proberen meer op mogelijkheden, interessegebieden en vaardigheden van leerlingen in te gaan, waardoor we ze beter kunnen voorbereiden op niveau 4 van het mbo, dan wel op de overgang naar havo-4.  De mavo/havo-route, waar we vier jaar geleden mee zijn begonnen, blijkt goed uit te pakken. De eerste lichting van 25 leerlingen die deze route heeft gevolgd, zijn afgelopen september doorgestroomd naar het vierde leerjaar van de havo.

Betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers

Het Minkema College van nu staat bekend om haar vele bijzondere activiteiten naast het kwalitatief hoge onderwijsprogramma. Met elkaar ontdekken waar je goed in bent en je eigen talent ontdekken, draagt eraan bij dat leerlingen elkaar ook goed leren kennen, binnen de regulieren lessen, maar ook erbuiten. Zo heeft het Minkema College onlangs voor de 40e keer haar Gymnasiumdag gehad, is Minkema Boulevard, de theatervoorstelling van het vmbo, met afgelopen jaar zijn 15e editie een begrip in Woerden waar jaarlijks ruim 1.500 mensen naar komen kijken. Dat geldt ook voor Minkema Live, een avond bomvol talent van de havo- en vwo-klassen. Daarnaast zijn er het brugklaskamp en de vele werkweken naar binnen- en buitenland. We horen regelmatig dat onze docenten, maar ook de ouders en de leerlingen zich enorm betrokken voelen bij de school. Betrokkenheid is ook een van onze kernwaarden, dus we zijn er trots op dit terug te horen.

Een goede sfeer en betrokkenheid krijg je ook door ervoor te zorgen dat de leerlingen zich thuis en veilig voelen op school, want dan presteer je op je best. We leggen de lat hoog voor onze leerlingen, maar we helpen ze door met een goede ondersteuningsstructuur ervoor te zorgen dat er altijd mensen zijn waar iemand terecht kan als er zich toch problemen voordoen. We doen het echt samen.

Hoogtepunten en verdriet: alles delen we met elkaar

Je kunt bijzondere gebeurtenissen natuurlijk snel een mijlpaal noemen. Maar belangwekkend is de tendens dat onze havo- , atheneum- en gymnasiumopleidingen over een lange periode constante kwaliteit hebben laten zien. Dat zit 'm in de kwaliteit van de lessen, de vele activiteiten die leerlingen in talentklassen op zowel sport-, cultureel als exact niveau krijgen aangeboden. Onze havo- en vwo-opleidingen scoren bovengemiddeld. Ook het vmbo, dat jaren geleden onder toezicht stond van de inspectie, heeft zich ontwikkeld tot een vmbo met bijzonder  goede examenresultaten en zich mag rekenen tot de beste 25% van de mavoscholen van Nederland. Op langdurig aantoonbare goede examenresultaten en bovengemiddelde scores kunnen wij trots zijn.

Bijzondere activiteiten

  • In de jaren ’80 was er jaarlijks een revue (het huidige Minkema Live is daar een vervolg van en ook Minkema Boulevard). Collega’s en leerlingen kwamen destijds voor de repetities gewoon 8 zondagen naar school! Vijf avonden op rij was de voorstelling uitverkocht.
  • Hoogtepunt was ook het optreden tijdens het eindfeest van een aan populariteit winnende popgroep in de begin tachtiger jaren …. Doe Maar, compleet met groupies en massa’s fans.
  • Maar meerdere bekende bands hebben opgetreden in de aula van onze school, omdat er de opnames plaatsvonden van een muziekprogramma van de VARA.

Naast hele mooie momenten kende het Minkema College ook verdriet en angstige momenten. De brand in het bijgebouw aan de Van der Valk-Boumanlaan beangstigde onze medewerkers en de leerlingen. Een absoluut dieptepunt was de ramp met MH17, waarbij drie van onze leerlingen de dood vonden. Wij blijven ze herinneren door de drie geplaatste banken op het schoolterrein en de drie bomen die wij samen met de ouders speciaal voor hen hebben gepland. Ook de dood van collega Fransis Plompen, een bijzonder geliefde docente Frans, was een moment dat onze leerlingen en collega's diep en diep raakte.

Bij een jubileum kijk je terug, maar óók vooruit!

We blijven ons ontwikkelen. Onze examencijfers zijn bijzonder goed, ook in vergelijking met de benchmark, met andere scholen dus. Dat moeten we borgen. En we willen ons steeds verbeteren.

Op onze havo/vwo-locatie ontwikkelen we maatwerk. We kunnen de leerlingen zo meer keuzemogelijkheden bieden en meer rekening houden met individuele verschillen en hun individuele leerbehoefte. Dit maatwerk wordt vanaf schooljaar 2019-2020 aangeboden. Het  komt er kort gezegd op neer dat leerlingen gedeeltelijk zelf kiezen waar zij behoefte aan hebben: herhaling, verdieping of verbreding.

De opleidingen van het vmbo zijn de afgelopen jaren bijgesteld. De mavo-opleidingen zijn vier jaar geleden verbreed om de leerlingen meer keuzes voor vervolgopleidingen te bieden: mavo klassiek, mavo tech, mavo ondernemen en mavo/havo.  

De mavo/havo-stroom heeft een lessentabel die geheel gericht is op de havo om zo een  drempelloze instroom in havo-4 te realiseren. In september is de eerste lichting van 25 leerlingen ingestroomd in onze havo aan de Minkemalaan. Er is een mavo-tech met 6 uur techniek  en een mavo-ondernemen ontwikkeld. Die opleidingen zijn gericht op de instroom op niveau 4 van het mbo.

We hebben ons gebouw op het nieuwe onderwijs moeten aanpassen. Waar voorheen techniek werd geassocieerd met zaagmachines en draaibanken, hebben we het tegenwoordig over 3D-printers en bieden we vakken als design en vormgeving. Voor het havo/vwo is in 2013 een prachtig geoutilleerd gebouw opgeleverd. Het biedt een fantastische leeromgeving met een grote mediatheek, studieplekken door het gehele gebouw, digitale borden in de lokalen, theaterfaciliteiten en een educatieve tuin.

Ons gebouw aan de Steinhagenseweg passen we nu aan. Daarin komt onder meer een grote MakerSpace, een ruimte met veel werkplekken gericht op technologie, de kunstvakken en voor maatwerk. Zo is niet alleen het onderwijs, maar zijn ook de gebouwen klaar voor de toekomst.

"Al 100 jaar proberen we het beste uit onze leerlingen te halen, hen goed te voorbereiden op hun toekomst en hen een bijzonder fijne schooltijd te bezorgen. Rode draad bij alle hoogte- en dieptepunten van onze school is toch wel: de behulpzaamheid en bereidheid tot extra inzet van leerlingen, ouders en personeel als het nodig is voor iets moois, maar óók in verdrietige tijden. Op deze betrokkenheid, behulpzaamheid en saamhorigheid zijn wij enorm trots. En dat willen we dan ook vieren tijdens dit bijzondere jaar!" - Henk Heethuis, bestuurder Minkema College