FAQ Corona

Het coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep. Het is dan ook logisch dat er veel vragen zijn van onze leerlingen en ouders. We proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden in mails of met de FAQ's. Deze FAQ's worden zo vaak als nodig bijgewerkt en aangevuld. Tegelijkertijd weten we dat we qua informatievoorziening vanuit de overheid varen op dagkoersen.

 • Moet je op het Minkema College een mondkapje dragen?

  Vanaf maandag 16 november 2020 stellen wij het dragen van mondkapjes door leerlingen, medewerkers en bezoekers, in beide gebouwen (behalve in het leslokaal en in de pauzeruimtes tijdens het eten), verplicht. 

  De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor alle situaties in onze schoolgebouwen waar de anderhalve meter tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in de aula. Bij praktijk- en keuzevakken waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, gold al dat hier een mondkapje werd gedragen in de klas. Dit besluit blijft gehandhaafd. 

  In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Ook bij de lessen LO mag het mondkapje af. Dat geldt ook voor de aula wanneer je op een stoel zit of bij een eettafel staat. Wanneer je de pauzes doorbrengt op de gangen kan het mondkapje af tijdens het eten. Bij het verplaatsen binnen het gebouw is het mondkapje altijd verplicht op. 

  We beseffen dat het dragen van een mondkapje als oncomfortabel ervaren kan worden. Er zijn leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen. We verzoeken ouders van deze leerlingen dit te bespreken met de afdelingsleider om te kijken of een alternatief (bijv. een gezichtsmasker) mogelijk is. Als er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dan ontvangt de leerling daar een bevestiging van om te kunnen tonen bij vragen. Een dergelijke regeling hebben we ook voor medewerkers.

  We verwachten dat je zelf zorg draagt voor het mondkapje. 

  Bij het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondkapje zijn wij genoodzaakt om je naar huis te sturen. Wij beschouwen dit als ongeoorloofd verzuim en we zullen Bureau Leerplicht hiervan in kennis stellen. Voor de korte termijn kan je vanuit huis de lessen volgen, maar dit kan geen blijvende situatie zijn. De school neemt in deze gevallen contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s).

  We doen een dringend beroep op jouw verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van iedereen binnen de school. 

  TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE

  • Gebruik elke dag een nieuw exemplaar of gebruik een wasbaar mondkapje;
  • Raak het mondkapje niet constant aan;
  • Leen geen exemplaar van een vriend(in);
  • Laat het mooi aansluiten over je neus en mond zodat alles bedekt is;
  • Heb je gaten gespot? Neem een nieuw exemplaar.
 • Kunnen de LO-lessen wel gewoon doorgaan?

  De LO-lessen gaan gewoon door. Voor LO geldt een speciaal protocol dat door de LO-secties ook wordt gehandhaafd. We proberen zoveel als mogelijk de LO-les buiten te laten plaatsvinden.

   

   

   

 • In mijn klas/de klas van mijn zoon/dochter zit iemand die besmet is. Wat moet ik doen?

  Zodra de school door de GGD wordt geïnformeerd dat een leerling besmet is, start de GGD een bron- en contactonderzoek. Hiervoor kunnen leerlingen en medewerkers die intensief contact hebben gehad met de leerling worden benaderd. Daarbij is cruciaal: langer dan 15 minuten binnen een straal van 1,5 meter.

  Conform het advies van de GGD informeren wij vervolgens de betrokken leerlingen en hun ouders/verzorgers van de groep of klas van deze leerling. Dit gebeurt op basis van het lesrooster. Mocht er een besmetting worden geconstateerd dan worden dus telkens uitsluitend de leerlingen geïnformeerd die - gezien het rooster - contact kunnen hebben gehad met de betreffende leerling.

 • Mijn zoon/dochter zit in een risicogroep. Ik durf hem/haar niet naar school te laten gaan. Mag ik mijn kind thuis houden?

  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

 • Ik of mijn partner zit in een risicogroep. Ik durf mijn kind niet meer naar school te laten gaan. Mag ik mijn kind thuis houden?

  Leerlingen van wie gezinsleden/huisgenoten tot de risicogroep behoren, gaan naar school. Afwijkingen van dit uitgangspunt kunnen alleen na overleg met school.

 • Gaan de (buitenlandse) excursies dit schooljaar door?

  We proberen zoveel mogelijk het reguliere lesprogramma door te laten gaan, maar zijn daarbij natuurlijk wel afhankelijk van de richtlijnen die op dat moment gelden. Excursies waarbij busvervoer moet worden ingezet, gaan niet door. Op dit moment hebben we alle buitenlandse reizen geannuleerd, omdat de risico’s daarbij voor de leerlingen en onze medewerkers te groot zijn en er teveel onzekerheid is over het kunnen doorgaan van deze reizen.

   

 • Wat gaan jullie doen aan de achterstand die mijn kind oploopt gedurende de coronaperiode?

  Vanuit de overheid zal het Minkema College de komende twee schooljaren geld ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de gevolgen van de coronapandemie voor de leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Om dit geld op een goede manier te besteden, is er een collegebrede taskforce opgericht.  In samenwerking met de schoolleiding, het MT en alle collega’s zal de taskforce de komende twee jaar proberen om eventuele cognitieve en sociaal- emotionele achterstanden bij leerlingen zo efficiënt mogelijk weg te werken. Lees meer over de Taskforce

 • Er is in de media veel te doen geweest over ventilatie op scholen. Hoe is dit geregeld op het Minkema?

  Een extern bureau heeft onderzocht of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen wat betreft ventilatie. De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie).

  Ventilatie LO-zalen havo/vwo-locatie

  Voor wat betreft de LO-zalen van onze havo/vwo-locatie geldt dat er geen mogelijkheden zijn om ramen open te zetten en dat we dus geheel afhankelijk zijn van de kwaliteit van de mechanische ventilatie. Vanuit de VO-Raad hebben alle scholen de vraag gekregen om de kwaliteit van de mate van frisse lucht in elk lokaal voor 1 oktober in kaart te brengen. Dit met het oog op het onderzoek dat door de commissie Terpstra werd uitgevoerd. Wij vonden dit aanleiding om nog eens expliciet naar de kwaliteit van de mechanische ventilatie in de LO-zalen te kijken. Ook uit dit aanvullende onderzoek kwam naar voren dat de mechanische ventilatie uitstekend werkt en dat het Minkema College (in tegenstelling tot honderden andere scholen in Nederland, zo blijkt inmiddels uit de rapportage van de commissie Terpstra) geen investeringen in verbetering van de ventilatie hoeft te doen.

 • Bij een besmetting wordt alleen de klas van positief geteste leerling geïnformeerd. Waarom is dat?

  Wij volgen hierin de adviezen van de GGD. Dit betekent dat direct betrokken leerlingen en ouders - op basis van het lesrooster van de leerling - door ons worden geïnformeerd als wij een melding krijgen van een besmetting. De verantwoordelijkheid voor het aansluitende bron- en contactonderzoek ligt vervolgens weer bij de GGD.

  Helaas is het zo dat we geen 100% garantie kunnen bieden dat andere leerlingen niet worden besmet. Dat geldt voor elke plek waar mensen elkaar ontmoeten. Wel hebben wij een aantal maatregelen getroffen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. We beraden ons er bijna dagelijks op of we dit protocol aan moeten passen en winnen daarover ook advies in bij de GGD. Zodra er wijzigingen nodig zijn, laten we dat uiteraard weten.

 • Mijn kind is afwezig. Hoe kan hij/zij toch de lessen volgen?

  Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen, maken alle docenten hun les online toegankelijk maken via Meet. Op die manier beperken we de achterstand van onze leerlingen, houden we hen betrokken bij het onderwijs én de klas en behouden onze leerlingen hun dagritme. 

  Hoe werkt dat?
  De docent plaatst gedurende de les zijn chromebook op de tafel en richt de camera op zichzelf en met name op het digibord. De docent deelt de link naar de Meet-omgeving waar de stream te volgen is. Leerlingen kunnen via deze link inloggen in de Meet. Als leerlingen thuis de les volgen, dienen ze wel het geluid uit te zetten om de rust in de klas te bewaren. 

  De docent geeft de les vervolgens als gebruikelijk aan de leerlingen die aanwezig zijn in het klaslokaal, maar ruimt af en toe ook een momentje in om eventuele vragen van de leerlingen thuis te beantwoorden.

 • Bij welke klachten moet ik mijn kind thuishouden? Bekijk de beslisboom

  De beslisboom is door BOINK en Jeugdartsen Nederland ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van kinderen vanaf ca. 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

  De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang of op de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

  Bekijk de beslisboom