FAQ Corona

Het coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep. Het is dan ook logisch dat er veel vragen zijn van onze leerlingen en ouders. We proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden in mails of met de FAQ's. Deze FAQ's worden zo vaak als nodig bijgewerkt en aangevuld. Tegelijkertijd weten we dat we qua informatievoorziening vanuit de overheid varen op dagkoersen.

 • Waarom is de school gesloten?

  Maandag 14 december 2020 is door het kabinet besloten dat alle scholen van woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 grotendeels gesloten zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. We vinden het erg jammer dat we dit kalenderjaar op afstand met elkaar moeten afsluiten, maar hebben begrip voor dit besluit van de overheid.

  Uitzondering hierop zijn de lessen aan examenleerlingen: deze vinden wel op school plaats.

 • Wat betekent de schoolsluiting voor het onderwijs?

  De schoolleiding heeft een plan van aanpak gemaakt om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Het plan bestaat uit twee delen: de resterende dagen vóór de kerstvakantie (16 t/m 18 december) en de periode ná de kerstvakantie (4 t/m 17 januari).  Lees het plan.

 • Ik heb gehoord dat een leerling van school besmet is. Volgen er nu aanvullende maatregelen?

  Wij houden ons aan het besluit dat genomen is door de overheid en het RIVM waarbij jongeren op de middelbare school onderling geen afstand hoeven houden en het onderwijs zoveel mogelijk op reguliere wijze kan doorgaan.

  N.a.v. de recente besmettingen heeft de GGD geen aanvullende maatregelen geadviseerd. Wél moeten leerlingen en medewerkers die in contact zijn geweest met de betreffende leerling hun gezondheid extra in de gaten houden. Zie ook de specifieke informatie van het RIVM in het geval van een besmetting. Wat vooral van belang blijft, is dat iedereen zich aan het protocol en de RIVM-richtlijnen houdt.

  We zien dan ook geen reden om aanpassingen te doen en gaan niet terug naar kleinere klassen of het invoeren van een voorschrift dat leerlingen anderhalve meter afstand dienen te houden.

  We houden uiteraard het nieuws omtrent corona nauwlettend in de gaten. Mocht blijken dat de RIVM-richtlijnen aangepast worden, dan worden alle betrokkenen daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

 • Moet je op het Minkema College een mondkapje dragen?

  Vanaf maandag 16 november 2020 stellen wij het dragen van mondkapjes door leerlingen, medewerkers en bezoekers, in beide gebouwen (behalve in het leslokaal en in de pauzeruimtes tijdens het eten), verplicht. 

  Op dit moment geldt een dringend advies maar we merken in de praktijk helaas dat dit niet goed wordt opgevolgd. Medewerkers van de school besteden momenteel veel aandacht aan het overtuigen van leerlingen om een mondkapje te dragen. Dit leidt niet in alle gevallen ertoe dat de leerling het mondkapje opzet en het kost veel energie.

  De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor alle situaties in onze schoolgebouwen waar de anderhalve meter tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in de aula. Dit geldt ook voor de tent op het schoolplein aan de Minkemalaan. Bij praktijk- en keuzevakken waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, gold al dat hier een mondkapje werd gedragen in de klas. Dit besluit blijft gehandhaafd. 

  In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Ook bij de lessen LO mag het mondkapje af. Dat geldt ook voor de aula wanneer je op een stoel zit of bij een eettafel staat. Wanneer je de pauzes doorbrengt op de gangen kan het mondkapje af tijdens het eten. Bij het verplaatsen binnen het gebouw is het mondkapje altijd verplicht op. 

  We beseffen dat het dragen van een mondkapje als oncomfortabel ervaren kan worden. Er zijn leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen. We verzoeken ouders van deze leerlingen dit te bespreken met de afdelingsleider om te kijken of een alternatief (bijv. een gezichtsmasker) mogelijk is. Als er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dan ontvangt de leerling daar een bevestiging van om te kunnen tonen bij vragen. Een dergelijke regeling hebben we ook voor medewerkers.

  We verwachten dat je zelf zorg draagt voor het mondkapje. Mocht je het mondkapje een keer vergeten zijn dan kun je een mondkapje (voor eenmalig gebruik) tegen betaling van €0,50 op school aanschaffen. De marge op de opbrengst van deze verkoop gaat naar een goed doel, te weten de Stichting Friends 4 Owen.

  Bij het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondkapje zijn wij genoodzaakt om je naar huis te sturen. Wij beschouwen dit als ongeoorloofd verzuim en we zullen Bureau Leerplicht hiervan in kennis stellen. Voor de korte termijn kan je vanuit huis de lessen volgen, maar dit kan geen blijvende situatie zijn. De school neemt in deze gevallen contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s).

  We doen een dringend beroep op jouw verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van iedereen binnen de school. 

  TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE

  • Gebruik elke dag een nieuw exemplaar of gebruik een wasbaar mondkapje;
  • Raak het mondkapje niet constant aan;
  • Leen geen exemplaar van een vriend(in);
  • Laat het mooi aansluiten over je neus en mond zodat alles bedekt is;
  • Heb je gaten gespot? Neem een nieuw exemplaar.
 • Waarom zijn er geen gespreide pauzes op de havo/vwo-locatie, maar wel op de vmbo-locatie?

  Gespreide pauzes hebben op de havo/vwo-locatie een te grote impact op de roosterbaarheid van de lessen vanwege de combinatie van 50- en 75-minutenlessen. Op de vmbo-locatie werd ook vorig schooljaar al gewerkt met gespreide pauzes en dat is dit schooljaar gecontinueerd. Wel roepen wij de leerlingen op om, zolang het weer het toelaat, buiten pauze te houden, dan wel zich te spreiden door school en gebruik te maken van de diverse plekken in het gebouw om pauze te houden. Op de Minkemalaan is hiervoor ook een grote tent geplaatst op het schoolplein waarin leerlingen pauze kunnen houden.

 • Kunnen de LO-lessen wel gewoon doorgaan?

  De LO-lessen gaan gewoon door. Voor LO geldt een speciaal protocol dat door de LO-secties ook wordt gehandhaafd.

   

   

   

 • In mijn klas/de klas van mijn zoon/dochter zit iemand die besmet is. Wat moet ik doen?

  Zodra de school door de GGD wordt geïnformeerd dat een leerling besmet is, start de GGD een bron- en contactonderzoek. Hiervoor kunnen leerlingen en medewerkers die intensief contact hebben gehad met de leerling worden benaderd. Daarbij is cruciaal: langer dan 15 minuten binnen een straal van 1,5 meter.

  Conform het advies van de GGD informeren wij vervolgens de betrokken leerlingen en hun ouders/verzorgers van de groep of klas van deze leerling. Dit gebeurt op basis van het lesrooster.

  Mocht je een mail krijgen dat je in contact bent geweest met een leerling die positief getest is op COVID-19 dan is het advies van de RIVM jouw gezondheid extra in de gaten te houden. Indien je geen klachten hebt, kun je gewoon naar school. Zie hiervoor: extra informatie van de RIVM. Deze info is gericht op primair onderwijs, maar geldt ook voor het VO.

  Mocht er een besmetting worden geconstateerd dan worden dus telkens uitsluitend de leerlingen geïnformeerd die - gezien het rooster - contact kunnen hebben gehad met de betreffende leerling.

   

  GGD MIST CAPACITEIT VOOR BRON- EN CONTACTONDERZOEK 

  De GGD heeft laten weten dat zij vanwege capaciteitsproblemen géén bron- en contactonderzoek meer kan uitvoeren ​en daarom niet langer de school kan informeren over welke andere leerlingen betrokken zijn bij een besmetting.

  In ons beleid hebben we het zekere voor het onzekere genomen en de hele klas thuisonderwijs gegeven zodra zich in de klas één besmetting voordoet. We zijn hierin strenger dan dat de GGD ons adviseert. De consequentie van dit beleid is echter wel dat er veel leerlingen thuisonderwijs moeten volgen die niet tot de nauwe contacten van de besmette leerling behoren. In de onderbouw werken we met stamgroepen en is de impact van dit beleid minder groot dan in de bovenbouw. Daar werken we met clusters en gaat het om grotere groepen leerlingen. 

  Besmettingen kunnen wij natuurlijk niet uitsluiten. Maar wij willen voorkomen dat we te veel leerlingen naar huis moeten sturen, zeker gezien de eerder genoemde toetsweken. Er is daarom besloten om voor klas 4 en hoger (b/k-4, mavo-4 en havo/vwo 4-6) een uitzondering te maken in ons tot nu toe gevoerde beleid. Voor deze klassen geldt dat enkel die leerlingen die als nauw contact naar voren komen op basis van de richtlijnen van de GGD thuis blijven. 

  Deze nauwe contacten worden door de besmette leerling of zijn ouders/verzorgers zélf op de hoogte gebracht. Mocht het niet lukken om zelf de nauwe contacten op school te benaderen dan kun je contact opnemen met de afdelingsleider van jouw opleiding. 

  Wij hopen op deze manier het aantal afwezige leerlingen te kunnen beperken. Na de toetsweken evalueren we of deze aanpak werkt, of het mogelijk is om dit ook voor klas 1-3 toe te passen en/of er andere maatregelen nodig zijn. 

 • Mijn zoon/dochter zit in een risicogroep. Nu er een besmetting op school is vastgesteld durf ik hem/haar niet meer naar school te laten gaan. Mag ik mijn kind thuis houden?

  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

 • Ik of mijn partner zit in een risicogroep. Nu er een besmetting op school is vastgesteld durf ik mijn kind niet meer naar school te laten gaan. Mag ik mijn kind thuis houden?

  Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

 • Gaan de (buitenlandse) excursies dit schooljaar door?

  We proberen zoveel mogelijk het reguliere lesprogramma door te laten gaan, maar zijn daarbij natuurlijk wel afhankelijk van de richtlijnen die op dat moment gelden. Excursies waarbij busvervoer moet worden ingezet, gaan niet door. Op dit moment hebben we alle buitenlandse reizen geannuleerd, omdat de risico’s daarbij voor de leerlingen en onze medewerkers te groot zijn en er teveel onzekerheid is over het kunnen doorgaan van deze reizen.

   

 • Wat gaan jullie doen aan de achterstand die mijn kind oploopt gedurende de coronaperiode?

  Op dit moment brengen wij de achterstanden in beeld. In oktober stellen wij vervolgens een plan van aanpak op. Wij kiezen ervoor onze leerlingen een maatwerktraject aan te bieden. Daarvoor hebben wij subsidie aangevraagd. Als dit programma concretere vormen aanneemt, stellen wij de betrokken ouders en leerlingen op de hoogte.

 • Er is in de media veel te doen geweest over ventilatie op scholen. Hoe is dit geregeld op het Minkema?

  Een extern bureau heeft onderzocht of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen wat betreft ventilatie. De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie).

  Ventilatie LO-zalen havo/vwo-locatie

  Voor wat betreft de LO-zalen van onze havo/vwo-locatie geldt dat er geen mogelijkheden zijn om ramen open te zetten en dat we dus geheel afhankelijk zijn van de kwaliteit van de mechanische ventilatie. Vanuit de VO-Raad hebben alle scholen de vraag gekregen om de kwaliteit van de mate van frisse lucht in elk lokaal voor 1 oktober in kaart te brengen. Dit met het oog op het onderzoek dat door de commissie Terpstra werd uitgevoerd. Wij vonden dit aanleiding om nog eens expliciet naar de kwaliteit van de mechanische ventilatie in de LO-zalen te kijken. Ook uit dit aanvullende onderzoek kwam naar voren dat de mechanische ventilatie uitstekend werkt en dat het Minkema College (in tegenstelling tot honderden andere scholen in Nederland, zo blijkt inmiddels uit de rapportage van de commissie Terpstra) geen investeringen in verbetering van de ventilatie hoeft te doen.

 • Bij een besmetting wordt alleen de klas van positief geteste leerling ge├»nformeerd. Waarom is dat?

  Wij volgen hierin de adviezen van de GGD. Dit betekent dat direct betrokken leerlingen en ouders - op basis van het lesrooster van de leerling - door ons worden geïnformeerd als wij een melding krijgen van een besmetting. De verantwoordelijkheid voor het aansluitende bron- en contactonderzoek ligt vervolgens weer bij de GGD.

  Helaas is het zo dat we geen 100% garantie kunnen bieden dat andere leerlingen niet worden besmet. Dat geldt voor elke plek waar mensen elkaar ontmoeten. Wel hebben wij een aantal maatregelen getroffen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. We beraden ons er bijna dagelijks op of we dit protocol aan moeten passen en winnen daarover ook advies in bij de GGD. Zodra er wijzigingen nodig zijn, laten we dat uiteraard weten.

 • Mijn kind is afwezig. Hoe kan hij/zij toch de lessen volgen?

  Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen, gaan met ingang van maandag 21 september alle docenten alle lessen waar één of meerdere leerlingen ontbreken toegankelijk maken via Hangout. Op die manier beperken we de achterstand van onze leerlingen, houden we hen betrokken bij het onderwijs én de klas en behouden onze leerlingen hun dagritme. 

  Hoe werkt dat?
  De docent plaatst gedurende de les zijn chromebook op de tafel en richt de camera op zichzelf en met name op het digibord. De docent deelt de link naar de Hangout-omgeving waar de stream te volgen is. Leerlingen kunnen via deze link inloggen in de Hangout. Als leerlingen thuis de les volgen, dienen ze wel het geluid uit te zetten om de rust in de klas te bewaren. 

  De docent geeft de les vervolgens als gebruikelijk aan de leerlingen die aanwezig zijn in het klaslokaal, maar ruimt af en toe ook een momentje in om eventuele vragen van de leerlingen thuis te beantwoorden.

 • Bij welke klachten moet ik mijn kind thuishouden? Bekijk de beslisboom

  De beslisboom is door BOINK en Jeugdartsen Nederland ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van kinderen vanaf ca. 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

  De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de meest actuele versie op www.boink.info/coronavirus-kinderopvang of op de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

  Bekijk de beslisboom