Vacature leerling/ouder ondersteuningsplanraad

30 mei 2022

In verband met het vertrek van één van onze leerlingen uit de Ondersteuningsplanraad (OPR), is de MR op zoek naar een nieuwe leerling of ouder die het Minkema College wil vertegenwoordigen in de OPR.

Wat doet de OPR?

Per 1 augustus 2014 is op alle scholen in Nederland passend onderwijs ingevoerd. Hiervoor werken scholen met elkaar samen in Regionale Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om te zorgen dat alle leerlingen in de regio het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband beschrijft in het ondersteuningsplan hoe de schoolbesturen van de scholen in de regio zorgen voor een dekkend aanbod van ondersteunende voorzieningen in de regio. In het ondersteuningsplan staan afspraken over:

  • welke begeleiding iedere reguliere school biedt;
  • welke kinderen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan; 
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld; 
  • wat de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften moet zijn; 
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben.

Interesse?

Ouders of leerlingen die zich kandidaat willen stellen voor de ondersteuningsplanraad kunnen zich aanmelden bij Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), voorzitter van de medezeggenschapsraad van het Minkema College. De limiet voor kandidaatstelling is maandag 13 juni 2022 om 12:00.

Wanneer zich meerdere kandidaten beschikbaar stellen, zal de medezeggenschapsraad één van de kandidaten kiezen. In dat geval wordt de kandidaten gevraagd zich aan de medezeggenschapsraad te presenteren, waarna de medezeggenschapsraad tot stemming zal overgaan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wilfred van der Weijden, te bereiken via bovenstaande mailadres of via 0348-484150 (locatie Steinhagenseweg).

Meer informatie

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad** (MR) van het samenwerkingsverband. Belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de OPR onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Elke school heeft een vertegenwoordiging in de OPR, bestaande uit 2 personeelsleden en 2 ouders en/of leerlingen. Deze leden worden door de medezeggenschapsraad afgevaardigd. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er gemotiveerde ouders, leerlingen en personeelsleden in de OPR zitten. Enige relevante kennis en ervaring is daarbij welkom.

** De medezeggenschapsraad van een school (MR) en dus ook de OPR is te vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. De MR adviseert over en stemt in met het beleid en belangrijke zaken (denk aan de begroting) van de school. De MR van het Minkema College bestaat uit 4 leerlingen, 4 ouders en 8 personeelsleden. Van de personeelsleden zijn 2 leden niet onderwijsgevend. De leden van elke geleding zijn gelijk verdeeld over het havo/vwo (Minkemalaan) en het vmbo (Steinhagenseweg).