Protocol 2020-2021 ivm corona

15 december 2020

Met ingang van 16 december 2020 hebben we wederom te maken met een schoolsluiting. Behalve de examenleerlingen krijgen alle leerlingen online les. De opvang van leerlingen met ouders in een vitaal beroep en van kwetsbare leerlingen kan wel plaatsvinden op school. Protocol schooljaar 2020-2021

Maar we vinden het wel zeer belangrijk om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle gebruikers van onze gebouwen zich comfortabel voelen met de situatie. We vragen met klem aan onze leerlingen om binnen en buiten het schoolgebouw medewerkers voldoende ruimte te geven. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang of op de trap tegenkomt en passeer elkaar op anderhalve meter afstand.

We roepen iedere gebruiker op om zich te houden aan de onderstaande afspraken en om elkaar aan te spreken indien nodig.

Op basis van onze eigen ervaringen in de afgelopen periode en gebaseerd op het door de sociale partners opgestelde Protocol volledig openen voortgezet onderwijs heeft het bestuur en de directie van het Minkema College onderstaand beleid geformuleerd ten opzichte van de schoolregels in het schooljaar 2020-2021. We houden uiteraard het nieuws omtrent corona nauwlettend in de gaten. Mocht blijken dat de RIVM-richtlijnen aangepast worden, dan worden alle betrokkenen daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De bekende RIVM-maatregelen blijven onverkort van kracht:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • Bij binnenkomst in school én in het lokaal wassen we onze handen met desinfecterende gel.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.
 • We dragen binnen school een mondkapje (behalve in specifieke situaties, zie hieronder)

 

Een leerling/personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

 • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Verhoging (tot 38°C)
 • Koorts boven 38°C.
 • Plotseling verlies van reuk of smaak of beide.

Verder geldt:

 • Een leerling/personeelslid blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Een leerling/personeelslid mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Wanneer een leerling/personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling/het personeelslid naar huis.
 • Als een leerling om deze reden naar huis gaat, worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. Ook eventuele broer(s) of zus(sen) van de leerling die bij ons op school zitten, worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
 • Een leerling/personeelslid die positief getest is op Covid-19 hoort van de GGD wat zij en de mensen om hem/haar heen moeten doen. 
 • Als iemand in het huishouden van de leerling/het personeelslid positief getest is voor COVID-19 hoor je van de GGD wat diegene en de mensen om hem/haar heen moeten doen. 
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

 

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan bovenstaande regels houden. Hiermee houden we de kans op de aanwezigheid van een (met COVID-19) besmet persoon in onze school zo klein mogelijk en minimaliseren daarmee het risico op een verdere verspreiding van het virus. Het draagt bij aan het concept dat er in principe op school uitsluitend gezonde mensen aanwezig zijn.

ONDERWIJS

We volgen de lessentabel die hoort bij het reguliere lesrooster. We hanteren hierbij het inschuifrooster (40/60-minuten). Alle eindexamenleerlingen en medewerkers die nodig zijn voor het geven/ondersteunen van het onderwijs aan deze leerlingen (met uitzondering van de personen die op basis van bovenstaande richtlijnen thuis moeten blijven) komen naar school. Alle overige leerlingen krijgen online onderwijs.

ONLINE LESSEN VOOR THUISZITTENDE LEERLINGEN

havo/vwo

 • Vanaf maandag 4 januari 2021 geven we in principe alle lessen online. We hanteren hierbij het inschuifrooster (40/60-minuten). 
 • Uitzondering hierop is het onderwijs voor de examenleerlingen havo-5 en vwo-6. Deze lessen vinden op school plaats. Ook voor hen geldt het inschuifrooster. Lessen LO voor de examenklassen vervallen.
 • LO-lessen voor de overige klassen blijven in het rooster staan. Deze tijd kunnen docenten LO gebruiken om gesprekjes met (groepjes) leerlingen te voeren. 
 • We streven ernaar dat de mentoren in de eerste week na de kerstvakantie contact op nemen met al hun mentorleerlingen (dit kan uiteraard ook in een groepje). We vinden het belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat en of het lukt om deel te nemen aan de online lessen.
 • De toetsweek van 18 januari gaat in principe door, maar we zijn daarvoor nog wel in afwachting van de maatregelen die op 12 januari worden afgekondigd door de overheid. 

vmbo

 • Vanaf maandag 4 januari 2021 geven we in principe alle lessen online. We hanteren hierbij het inschuifrooster (40-minuten).
 • Uitzondering hierop is het onderwijs voor de examenleerlingen vmbo-4. Deze lessen vinden op school plaats. Ook voor hen geldt het inschuifrooster.
 • De praktijkvakken basis/kader worden ook online verzorgd. Uitzondering hierop is het praktijkvak fiets- en scootertechniek. Dit wordt volgens het rooster gegeven in de TechHub.
 • De SE-week van 18 januari gaat in principe door, maar we zijn daarvoor nog wel in afwachting van de maatregelen die op 12 januari worden afgekondigd door de overheid.

IN DE LES

 • Met striping op de grond in elk lokaal maken we inzichtelijk dat we afstand willen houden en bewaren tussen docent en leerlingen.
 • De conciërges plaatsen de eerste rij tafels en stoelen zo veel mogelijk naar achteren.
 • Docenten zijn als eerste in het lokaal (5 min voor aanvang) aanwezig.
 • Docenten zitten zo veel mogelijk in één lokaal (terwijl de leerlingen wisselen van lokaal).
 • Docenten die tussen twee lessen moeten wisselen (bijv. in verband met een tussenuur) doen dit voorafgaand aan de leerlingwissel.
 • Leerlingen gaan na de pauze of wisselen pas van lokaal als de bel is gegaan (en dus niet voor de bel uit).
 • Docenten houden de eerste rij indien mogelijk vrij.
 • Docenten werken vanaf een centrale plek voorin de klas.
 • Voor praktijkvakken is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel. Over specifieke situaties treden betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg. 
 • Op school zijn diverse leerlingen die vallen in de zogenaamde risicocategorie. Voor deze leerlingen geldt dat zij, net als docenten, 5 minuten eerder de les mogen verlaten om zo voor de drukte uit het volgende leslokaal te bereiken. Leerlingen die dit willen, kunnen hiervoor zelf een verzoek indienen bij hun mentor. De mentor zal vervolgens de lesgevende docenten van deze leerling informeren. Dit betekent dus wel dat medewerkers deze leerlingen kunnen tegenkomen in de gang. Uiteraard geldt ook hier: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

PERSOONLIJKE HYGIËNE

 • Bij binnenkomst in school én in het lokaal wassen leerlingen en medewerkers hun handen met desinfecterende handgel.
 • In elk lokaal zijn desinfectiedoekjes en desinfecterende handgel aanwezig, om handen te reinigen.
 • We vragen de medewerkers om veelvuldig ramen open te zetten om zo te zorgen voor een (verdere) verbetering van de ventilatie. 
 • Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
 • In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
 • We continueren de afspraken met het schoonmaakbedrijf voor het uitvoeren van extra schoonmaakrondes gedurende de dag. Hierbij ligt de nadruk op contactpunten en de toiletbediening, alsmede de materialen waarmee onderwijspersoneel in aanraking komt.
 • De telefoontas in het lokaal mag gebruikt worden. Wel drukken we jullie op het hart om op voldoende afstand te blijven van de docent als je bij binnenkomst jouw mobiel in de telefoontas doet.

Mondkapje verplicht per 16 november

Vanaf maandag 16 november 2020 stelden wij het dragen van mondkapjes door leerlingen, medewerkers en bezoekers, in beide gebouwen (behalve in het leslokaal en in de pauzeruimtes tijdens het eten), verplicht. Op 1 december 2020 is deze verplichting landelijk ingegaan.

De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor alle situaties in onze schoolgebouwen waar de anderhalve meter tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in de aula. 

In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Ook bij de lessen LO mag het mondkapje af. Dat geldt ook voor de aula wanneer je op een stoel zit of bij een eettafel staat. Wanneer je de pauzes doorbrengt op de gangen kan het mondkapje af tijdens het eten. Bij het verplaatsen binnen het gebouw is het mondkapje altijd verplicht op. Bij praktijk- en keuzevakken wordt ook in de klas waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, een mondkapje gedragen in de klas.

We beseffen dat het dragen van een mondkapje als oncomfortabel ervaren kan worden. Er zijn leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen. We verzoeken ouders van deze leerlingen dit te bespreken met de afdelingsleider om te kijken of een alternatief (bijv. een gezichtsmasker) mogelijk is. Als er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dan ontvangt de leerling daar een bevestiging van om te kunnen tonen bij vragen. Een dergelijke regeling hebben we ook voor medewerkers.

We verwachten dat je zelf zorg draagt voor het mondkapje. Mocht je het mondkapje een keer vergeten zijn dan kun je een mondkapje (voor eenmalig gebruik) tegen betaling van €0,50 op school aanschaffen. De marge op de opbrengst van deze verkoop gaat naar een goed doel, te weten de Stichting Friends 4 Owen.

Bij het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondkapje zijn wij genoodzaakt om je naar huis te sturen. Wij beschouwen dit als ongeoorloofd verzuim en we zullen Bureau Leerplicht hiervan in kennis stellen. Voor de korte termijn kan je vanuit huis de lessen volgen, maar dit kan geen blijvende situatie zijn. De school neemt in deze gevallen contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s).

We doen een dringend beroep op jouw verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van iedereen binnen de school. 

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE

 • Gebruik elke dag een nieuw exemplaar of gebruik een wasbaar mondkapje;
 • Raak het mondkapje niet constant aan;
 • Leen geen exemplaar van een vriend(in);
 • Laat het mooi aansluiten over je neus en mond zodat alles bedekt is;
 • Heb je gaten gespot? Neem een nieuw exemplaar.

LOGISTIEK IN DE GEBOUWEN / SURVEILLANCE

 • Bij het toewijzen van lokalen naar klassen - binnen de andere randvoorwaarden -  letten we op de omvang van het klaslokaal en de grootte van de groepen. Doel is om grote groepen in ruimere lokalen te roosteren.
 • We betrekken indien mogelijk (bovenbouw)leerlingen bij pauzesurveillance (in het kader van het vervullen van de maatschappelijke stage).
 • Surveillance die wordt uitgevoerd door onderwijspersoneel geschiedt met inachtneming van de afstandsregel, eventueel met beschermingsmiddelen en/of vanaf een vaste plek.
 • Leerlingen mogen géén pauze houden in de mediatheek (Minkemalaan) of het OLC (Steinhagenseweg).
 • Pauzes worden zoveel mogelijk buiten gehouden. Op de vmbo-locatie mogen leerlingen ook pauze houden in het Atrium.
 • Leerlingen begeven zich tijdens tussenuren niet in de gangen. Zij zitten zo veel mogelijk in de aula. Op de havo/vwo-locatie kun je ook verblijven in de mediatheek of in één van de vides. (Dit is overigens geen nieuwe ‘regel’)

OVERIGE THEMA’S

Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van een afwezige medewerkers (niet door ziekte) vraagt de leidinggevende aan deze docent of de leerlingen zelfstandig kunnen werken of dat de docent vanuit huis lesgeeft en dat leerlingen in de klas op hun chromebook of via de beamer geprojecteerd les krijgen. Hier is dan een toezichthouder bij aanwezig. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in de aula, op werkplekken in de school of thuis (indien het uitgevallen lesuur aan de rand van de dag valt).

Buitenschoolse activiteiten

Vooralsnog organiseert het Minkema College geen feesten. Ook meerdaagse excursies (waaronder het brugklaskamp) gaan niet door. 

Excursies waarvoor busvervoer nodig is, gaan niet door

Eerder is al besloten om buitenlandse excursies tot nader order niet door te laten gaan, gezien de te hoge risico’s en de onzekerheid in andere landen. We voegen hier nu ook excursies aan toe waarvoor busvervoer noodzakelijk is. In een bus is de 1,5 meter tussen medewerker en leerling niet te handhaven. Vandaar dat we deze niet laten plaatsvinden. Overige excursies (waar leerlingen op eigen gelegenheid naar toe gaan) kunnen wel doorgang vinden.

Contact met ouders

Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. We zullen hier terughoudend mee omgaan en zoveel mogelijk rekening houden met rustige tijdstippen. Daar waar mogelijk zetten we in op online contact tussen school en ouders.

Openbaar vervoer

Wij vragen leerlingen nog steeds om zo veel mogelijk met de fiets te komen. Het Openbaar Vervoer is volledig bruikbaar. Het Minkema College heeft contact gehad met de vervoersmaatschappijen en hen geïnformeerd over de te verwachten leerlingenstromen. 

Het inzetten van voldoende capaciteit is de verantwoordelijkheid van de regionale vervoerder. Leerlingen en medewerkers die gebruik maken van het openbaar vervoer dienen gebruik te maken van mondkapjes. 

Ventilatie

Een extern bureau heeft onderzocht of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen wat betreft ventilatie. De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie).