Protocol 2020-2021 ivm corona

8 september 2020

We zijn erg verheugd dat we met ingang van het nieuwe schooljaar onze leerlingen weer allemaal mogen ontvangen in school en hen weer dagelijks kunnen zien en lesgeven. Maar we vinden het ook zeer belangrijk om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle gebruikers van onze gebouwen zich komend schooljaar comfortabel voelen met de situatie. In het nieuwe schooljaar hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te houden, maar wél ten opzichte van medewerkers. Dit vraagt van onze leerlingen een grote mate van discipline en uiteraard begrip voor de situatie.  Protocol schooljaar 2020-2021

We vragen met klem aan onze leerlingen om binnen en buiten het schoolgebouw medewerkers voldoende ruimte te geven. Dus maak plaats als je een volwassene in de gang of op de trap tegenkomt en passeer elkaar op anderhalve meter afstand.

We roepen iedere gebruiker op om zich te houden aan de onderstaande afspraken en om elkaar aan te spreken indien nodig.

Op basis van onze eigen ervaringen in de afgelopen periode en gebaseerd op het door de sociale partners opgestelde Protocol volledig openen voortgezet onderwijs heeft het bestuur en de directie van het Minkema College onderstaand beleid geformuleerd ten opzichte van de schoolregels in het schooljaar 2020-2021. We houden uiteraard het nieuws omtrent corona nauwlettend in de gaten. Mocht blijken dat de RIVM-richtlijnen aangepast worden, dan worden alle betrokkenen daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De bekende RIVM-maatregelen blijven onverkort van kracht:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • Bij binnenkomst in school én in het lokaal wassen we onze handen met desinfecterende gel.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.

 

Een leerling/personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

 • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Verhoging (tot 38°C)
 • Koorts boven 38°C.
 • Plotseling verlies van reuk of smaak of beide.

Verder geldt:

 • Een leerling/personeelslid blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Een leerling/personeelslid mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Wanneer een leerling/personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling/het personeelslid naar huis.
 • Als een leerling om deze reden naar huis gaat, worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. Ook eventuele broer(s) of zus(sen) van de leerling die bij ons op school zitten, worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
 • Een leerling/personeelslid die positief getest is op Covid-19 hoort van de GGD wat zij en de mensen om hem/haar heen moeten doen. 
 • Als iemand in het huishouden van de leerling/het personeelslid positief getest is voor COVID-19 hoor je van de GGD wat diegene en de mensen om hem/haar heen moeten doen. 
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

 

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan bovenstaande regels houden. Hiermee houden we de kans op de aanwezigheid van een (met COVID-19) besmet persoon in onze school zo klein mogelijk en minimaliseren daarmee het risico op een verdere verspreiding van het virus. Het draagt bij aan het concept dat er in principe op school uitsluitend gezonde mensen aanwezig zijn.

ONDERWIJS

We volgen de lessentabel die hoort bij het reguliere lesrooster. Alle leerlingen en medewerkers (met uitzondering van de personen die op basis van bovenstaande richtlijnen thuis moeten blijven) komen naar school.

LESSEN VIA HANGOUT VOOR THUISZITTENDE LEERLINGEN

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen, gaan met ingang van maandag 21 september alle docenten alle lessen waar één of meerdere leerlingen ontbreken toegankelijk maken via Hangout. Op die manier beperken we de achterstand van onze leerlingen, houden we hen betrokken bij het onderwijs én de klas en behouden onze leerlingen hun dagritme. 

Hoe werkt dat?
De docent plaatst gedurende de les zijn chromebook op de tafel en richt de camera op zichzelf en met name op het digibord. De docent deelt de link naar de Hangout-omgeving waar de stream te volgen is. Leerlingen kunnen via deze link inloggen in de Hangout. Als leerlingen thuis de les volgen, dienen ze wel het geluid uit te zetten om de rust in de klas te bewaren. 

De docent geeft de les vervolgens als gebruikelijk aan de leerlingen die aanwezig zijn in het klaslokaal, maar ruimt af en toe ook een momentje in om eventuele vragen van de leerlingen thuis te beantwoorden.

IN DE LES

 • Met striping op de grond in elk lokaal maken we inzichtelijk dat we afstand willen houden en bewaren tussen docent en leerlingen.
 • De conciërges plaatsen de eerste rij tafels en stoelen zo veel mogelijk naar achteren.
 • Docenten zijn als eerste in het lokaal (5 min voor aanvang) aanwezig.
 • Docenten zitten zo veel mogelijk in één lokaal (terwijl de leerlingen wisselen van lokaal).
 • Docenten die tussen twee lessen moeten wisselen (bijv. in verband met een tussenuur) doen dit voorafgaand aan de leerlingwissel.
 • Leerlingen gaan na de pauze of wisselen pas van lokaal als de bel is gegaan (en dus niet voor de bel uit).
 • Docenten houden de eerste rij indien mogelijk vrij.
 • Docenten werken vanaf een centrale plek voorin de klas.
 • Voor praktijkvakken is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel. Over specifieke situaties treden betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg. 
 • Op school zijn diverse leerlingen die vallen in de zogenaamde risicocategorie. Voor deze leerlingen geldt dat zij, net als docenten, 5 minuten eerder de les mogen verlaten om zo voor de drukte uit het volgende leslokaal te bereiken. Leerlingen die dit willen, kunnen hiervoor zelf een verzoek indienen bij hun mentor. De mentor zal vervolgens de lesgevende docenten van deze leerling informeren. Dit betekent dus wel dat medewerkers deze leerlingen kunnen tegenkomen in de gang. Uiteraard geldt ook hier: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

PERSOONLIJKE HYGIËNE

 • Bij binnenkomst in school én in het lokaal wassen leerlingen en medewerkers hun handen met desinfecterende handgel.
 • In elk lokaal zijn desinfectiedoekjes en desinfecterende handgel aanwezig, om handen te reinigen.
 • We vragen de medewerkers om veelvuldig ramen open te zetten om zo te zorgen voor een (verdere) verbetering van de ventilatie. 
 • Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
 • In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
 • We continueren de afspraken met het schoonmaakbedrijf voor het uitvoeren van extra schoonmaakrondes gedurende de dag. Hierbij ligt de nadruk op contactpunten en de toiletbediening, alsmede de materialen waarmee onderwijspersoneel in aanraking komt.
 • De telefoontas in het lokaal mag gebruikt worden. Wel drukken we jullie op het hart om op voldoende afstand te blijven van de docent als je bij binnenkomst jouw mobiel in de telefoontas doet.

Mondkapje verplicht per 16 november

Vanaf maandag 16 november 2020 stellen wij het dragen van mondkapjes door leerlingen, medewerkers en bezoekers, in beide gebouwen (behalve in het leslokaal en in de pauzeruimtes tijdens het eten), verplicht. 

Op dit moment geldt een dringend advies maar we merken in de praktijk helaas dat dit niet goed wordt opgevolgd. Medewerkers van de school besteden momenteel veel aandacht aan het overtuigen van leerlingen om een mondkapje te dragen. Dit leidt niet in alle gevallen ertoe dat de leerling het mondkapje opzet en het kost veel energie.

De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor alle situaties in onze schoolgebouwen waar de anderhalve meter tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in de aula. Dit geldt ook voor de tent op het schoolplein aan de Minkemalaan. Bij praktijk- en keuzevakken waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, gold al dat hier een mondkapje werd gedragen in de klas. Dit besluit blijft gehandhaafd. 

In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Ook bij de lessen LO mag het mondkapje af. Dat geldt ook voor de aula wanneer je op een stoel zit of bij een eettafel staat. Wanneer je de pauzes doorbrengt op de gangen kan het mondkapje af tijdens het eten. Bij het verplaatsen binnen het gebouw is het mondkapje altijd verplicht op. 

We beseffen dat het dragen van een mondkapje als oncomfortabel ervaren kan worden. Er zijn leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen. We verzoeken ouders van deze leerlingen dit te bespreken met de afdelingsleider om te kijken of een alternatief (bijv. een gezichtsmasker) mogelijk is. Als er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dan ontvangt de leerling daar een bevestiging van om te kunnen tonen bij vragen. Een dergelijke regeling hebben we ook voor medewerkers.

We verwachten dat je zelf zorg draagt voor het mondkapje. Mocht je het mondkapje een keer vergeten zijn dan kun je een mondkapje (voor eenmalig gebruik) tegen betaling van €0,50 op school aanschaffen. De marge op de opbrengst van deze verkoop gaat naar een goed doel, te weten de Stichting Friends 4 Owen.

Bij het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondkapje zijn wij genoodzaakt om je naar huis te sturen. Wij beschouwen dit als ongeoorloofd verzuim en we zullen Bureau Leerplicht hiervan in kennis stellen. Voor de korte termijn kan je vanuit huis de lessen volgen, maar dit kan geen blijvende situatie zijn. De school neemt in deze gevallen contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s).

We doen een dringend beroep op jouw verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van iedereen binnen de school. 

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE

 • Gebruik elke dag een nieuw exemplaar of gebruik een wasbaar mondkapje;
 • Raak het mondkapje niet constant aan;
 • Leen geen exemplaar van een vriend(in);
 • Laat het mooi aansluiten over je neus en mond zodat alles bedekt is;
 • Heb je gaten gespot? Neem een nieuw exemplaar.

LOGISTIEK IN DE GEBOUWEN / SURVEILLANCE

 • We hanteren in beide gebouwen geen eenrichtingsverkeer meer, zodat er korte routes gelopen kunnen worden.
 • Bij het toewijzen van lokalen naar klassen - binnen de andere randvoorwaarden -  letten we op de omvang van het klaslokaal en de grootte van de groepen. Doel is om grote groepen in ruimere lokalen te roosteren.
 • We betrekken indien mogelijk (bovenbouw)leerlingen bij pauzesurveillance (in het kader van het vervullen van de maatschappelijke stage).
 • Surveillance die wordt uitgevoerd door onderwijspersoneel geschiedt met inachtneming van de afstandsregel, eventueel met beschermingsmiddelen en/of vanaf een vaste plek.
 • Leerlingen mogen géén pauze houden in de mediatheek (Minkemalaan) of het OLC (Steinhagenseweg).
 • Pauzes worden zoveel mogelijk buiten gehouden. Op de vmbo-locatie mogen leerlingen ook pauze houden in het Atrium.
 • Om de druk van de gebouwen af te halen tijdens de pauzes, willen we het voor leerlingen aantrekkelijker maken om op het schoolplein te verblijven. Op de havo/vwo-locatie staat een grote tent op het schooljaar waar circa 150 leerlingen pauze kunnen houden. Op de Steinhagenseweg is dit lastiger te realiseren, omdat het buitenterrein eigendom is van de gemeente Woerden. 
 • Leerlingen begeven zich tijdens tussenuren niet in de gangen. Zij zitten zo veel mogelijk in de aula. Op de havo/vwo-locatie kun je ook verblijven in de mediatheek of in één van de vides. (Dit is overigens geen nieuwe ‘regel’)

OVERIGE THEMA’S

Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van een afwezige medewerkers (niet door ziekte) vraagt de leidinggevende aan deze docent of de leerlingen zelfstandig kunnen werken of dat de docent vanuit huis lesgeeft en dat leerlingen in de klas op hun chromebook of via de beamer geprojecteerd les krijgen. Hier is dan een toezichthouder bij aanwezig. Leerlingen kunnen zelfstandig werken in de aula, op werkplekken in de school of thuis (indien het uitgevallen lesuur aan de rand van de dag valt).

Buitenschoolse activiteiten

Vooralsnog organiseert het Minkema College geen feesten. Ook meerdaagse excursies (waaronder het brugklaskamp) gaan niet door. 

Excursies waarvoor busvervoer nodig is, gaan niet door

Eerder is al besloten om buitenlandse excursies tot nader order niet door te laten gaan, gezien de te hoge risico’s en de onzekerheid in andere landen. We voegen hier nu ook excursies aan toe waarvoor busvervoer noodzakelijk is. In een bus is de 1,5 meter tussen medewerker en leerling niet te handhaven. Vandaar dat we deze niet laten plaatsvinden. Overige excursies (waar leerlingen op eigen gelegenheid naar toe gaan) kunnen wel doorgang vinden.

Contact met ouders

Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. We zullen hier terughoudend mee omgaan en zoveel mogelijk rekening houden met rustige tijdstippen. Daar waar mogelijk zetten we in op online contact tussen school en ouders.

Openbaar vervoer

Wij vragen leerlingen nog steeds om zo veel mogelijk met de fiets te komen. Het Openbaar Vervoer is volledig bruikbaar. Het Minkema College heeft contact gehad met de vervoersmaatschappijen en hen geïnformeerd over de te verwachten leerlingenstromen. 

Het inzetten van voldoende capaciteit is de verantwoordelijkheid van de regionale vervoerder. Leerlingen en medewerkers die gebruik maken van het openbaar vervoer dienen gebruik te maken van mondkapjes. 

Ventilatie

Een extern bureau heeft onderzocht of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen wat betreft ventilatie. De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie).