Protocol 2020-2021 ivm corona

2 juni 2021

Met ingang van 7 juni 2021 is de school weer geopend voor alle leerlingen. We zijn hier erg blij over, maar we vinden het wel zeer belangrijk om maatregelen te nemen die ertoe leiden dat alle gebruikers van onze gebouwen zich comfortabel voelen met de situatie. Uitgangspunt van onze maatregelen is dat medewerkers onderling en medewerkers ten opzichte van leerlingen minimaal anderhalve meter afstand in acht kunnen nemen. De anderhalvemeterregel voor leerlingen onderling komt met ingang van 31 mei 2021 te vervallen.   Protocol schooljaar 2020-2021

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet dat de scholen met ingang van 7 juni 2021 verplicht zijn open te gaan hebben we enkele maatregelen aangescherpt en zijn er enkele bijgekomen. Deze aanvullende maatregelen zijn opgenomen in deze update van het protocol (aangegeven in rood).

We roepen iedere gebruiker op om zich te houden aan de onderstaande afspraken en om elkaar aan te spreken indien nodig.

We houden uiteraard het nieuws omtrent corona nauwlettend in de gaten. Mocht blijken dat de RIVM-richtlijnen aangepast worden, dan worden alle betrokkenen daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De bekende RIVM-maatregelen blijven onverkort van kracht:

 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling.
 • Bij binnenkomst in het lokaal wassen we onze handen met desinfecterende gel.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.
 • We dragen binnen school een mondkapje (behalve in specifieke situaties, zie hieronder)

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:

 • Neusverkoudheid.
 • Hoesten.
 • Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Koorts boven 38°C.
 • Plotseling verlies van reuk of smaak.

Verder geldt:

 • Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Wanneer een personeelslid/leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid/de leerling naar huis.
 • Bij twijfels over de gezondheid van een leerling informeer je de coördinator en/of afdelingsleider. Hij/zij maakt een inschatting of een leerling op school kan blijven of niet.
 • Als een leerling om deze reden naar huis gaat, worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. Ook eventuele broer(s) of zus(sen) van de leerling die bij ons op school zitten, worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
 • Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 hoort van de GGD wat zij en de mensen om hem/haar heen moeten doen. Op school bieden wij de niet-nauwe contacten van een besmet persoon de mogelijkheid om een zelftest af te nemen volgens het protocol risicogericht zelftesten.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling/het personeelslid positief getest is voor COVID-19 hoor je van de GGD wat diegene en de mensen om hem/haar heen moeten doen. 
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

Preventief zelftesten

We dringen er bij leerlingen en medewerkers op aan om twee keer per week een zelftest af te nemen. Natuurlijk blijft het gebruik van de zelftesten vrijwillig, maar wij vragen je met klem dit advies te volgen. Dit verwachten we ook van mensen die reeds gevaccineerd zijn. Leerlingen en medewerkers die geen gehoor willen geven aan deze oproep zien wij liever niet op school zien. Van deze leerlingen/medewerkers verwachten wij dat zij thuis de lessen volgen/geven. Elke leerling en medewerker ontvangt één keer per week twee zelftesten. Deze neemt hij (thuis) af op de volgende momenten:

 • zondagavond
 • woensdagavond
   

Regelmatig worden leerlingen aan het afnemen van de zelftest herinnerd (via de mentor in de les, omroep in school, pop-up in Magister). Indien een leerling het ingewikkeld vindt de zelftest thuis af te nemen (of hij/zij is het vergeten), dan kan dit ook op school gebeuren: op maandagochtend en op donderdagochtend. Deze leerlingen melden zich hiervoor bij de afdelingsassistent.

Bij een positieve testuitslag blijven medewerker en leerling thuis of gaan zij direct naar huis (indien de test op school is afgenomen). Zij maken een afspraak voor reguliere coronatest (bij de GGD).

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan bovenstaande regels houden. Hiermee houden we de kans op de aanwezigheid van een (met COVID-19) besmet persoon in onze school zo klein mogelijk en minimaliseren daarmee het risico op een verdere verspreiding van het virus. Het draagt bij aan het concept dat er in principe op school uitsluitend gezonde mensen aanwezig zijn.

ONDERWIJS

We volgen de lessentabel die hoort bij het reguliere lesrooster. Alle leerlingen en medewerkers (met uitzondering van de personen die op basis van bovenstaande richtlijnen thuis moeten blijven) komen naar school.

In Magister is een nieuwe absentiecode aangemaakt. Voor absentie van leerlingen met corona, met corona gerelateerde klachten of met besmette gezinsleden gebruiken we deze code in Magister. Deze leerlingen kunnen vanuit huis gewoon doorwerken op grond van de weektaken. 

LESSEN VOOR THUISZITTENDE LEERLINGEN

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen, vragen we alle docenten om alle lessen waar één of meerdere leerlingen ontbreken toegankelijk te maken via Hangout. Op die manier beperken we de achterstand van onze leerlingen, houden we hen betrokken bij het onderwijs én de klas en behouden onze leerlingen hun dagritme. Dit geldt zowel voor de onder- als de bovenbouw. 

Instructie

Plaats je chromebook op de tafel voor je bureau en richt de camera op jezelf en met name op het digibord. De link naar de Hangout-omgeving waar de stream te volgen is, plaats je in de weektaak zodat iedereen deze eenvoudig kan vinden. De leerlingen die thuis de les volgen, dienen hun geluid wel uit te zetten om de rust in de klas te bewaren. Geef je les vervolgens als gebruikelijk aan de leerlingen die aanwezig zijn in het klaslokaal, maar ruim af en toe ook een momentje in om eventuele vragen van de leerlingen thuis te beantwoorden. Zorg er ook (met je sectie) voor dat de weektaken tijdig, dus voor het begin van de week, gereed staan voor alle leerlingen!

MONDKAPJE

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje door leerlingen, medewerkers en bezoekers, in beide gebouwen (behalve in het leslokaal en in de pauzeruimtes tijdens het eten), verplicht. 

De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor alle situaties in onze schoolgebouwen waar de anderhalve meter tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in de aula. 

In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Ook bij de lessen LO mag het mondkapje af. Dat geldt ook voor de aula wanneer je op een stoel zit of bij een eettafel staat. Wanneer leerlingen de pauzes doorbrengen op de gangen kan het mondkapje af tijdens het eten. Bij het verplaatsen binnen het gebouw is het mondkapje altijd verplicht op. Lesgeven doen we zonder mondkapje. Bij praktijk- en keuzevakken wordt ook in de klas waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, een mondkapje gedragen in de klas. 

We beseffen dat het dragen van een mondkapje als oncomfortabel ervaren kan worden. Er zijn leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen. We verzoeken ouders van deze leerlingen dit te bespreken met de afdelingsleider om te kijken of een alternatief (bijv. een gezichtsmasker) mogelijk is. Als er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dan ontvangt de leerling daar een bevestiging van om te kunnen tonen bij vragen. Een dergelijke regeling hebben we ook voor medewerkers.

We verwachten dat leerlingen zelf zorg dragen voor het mondkapje. Mochten zij het mondkapje een keer vergeten zijn dan kunnen ze een mondkapje (voor eenmalig gebruik) tegen betaling van €0,50 op school aanschaffen. 

Bij het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondkapje zijn wij genoodzaakt om de leerling naar huis te sturen. Wij beschouwen dit als ongeoorloofd verzuim en we zullen Bureau Leerplicht hiervan in kennis stellen. Voor de korte termijn kunnen leerlingen vanuit huis de lessen volgen, maar dit kan geen blijvende situatie zijn. De school neemt in deze gevallen contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s).

We doen een dringend beroep op jouw verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van iedereen binnen de school. 

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN MONDKAPJE

 • Gebruik elke dag een nieuw exemplaar of gebruik een wasbaar mondkapje;
 • Raak het mondkapje niet constant aan;
 • Leen geen exemplaar van een vriend(in);
 • Laat het mooi aansluiten over je neus en mond zodat alles bedekt is;
 • Heb je gaten gespot? Neem een nieuw exemplaar.

IN DE LES EN TIJDENS DE PAUZE

 • Met striping op de grond in elk lokaal maken we inzichtelijk dat we afstand willen houden en bewaren tussen docent en leerlingen. (Het eenrichtingsverkeer op de gangen komt te vervallen.)
 • De conciërges plaatsen de eerste rij tafels en stoelen zo veel mogelijk naar achteren.
 • Docenten zijn als eerste in het lokaal (5 min voor aanvang) aanwezig.
 • Docenten zitten - als het rooster dit toelaat - zoveel mogelijk in één lokaal (terwijl de leerlingen wisselen van lokaal).
 • Mocht de docent niet in hetzelfde lokaal de volgende les geven dan vragen we de docent om 5 minuten voor het einde van de les de klas in het lokaal achter te laten en zich vast te verplaatsen naar het volgende lokaal. Zo zorgen we ervoor dat iedere docent, voordat de leerlingen gaan wisselen, weer in een lokaal is.
 • Leerlingen begeven zich tijdens tussenuren niet in de gangen. Zij zitten zo veel mogelijk in de aula of mediatheek. Leerlingen die willen studeren kunnen dat in één van de vides doen. (Dit is overigens geen nieuwe ‘regel’)
 • In de lessen voor de pauze gaan de leerlingen op de bel het lokaal uit, zodat de lokalen afgesloten kunnen worden. Zij gaan zoveel mogelijk naar buiten en naar de aula
 • Leerlingen mogen géén pauze houden in de mediatheek of het OLC. 
 • Docenten zorgen ervoor dat ze ruim voor de eerste bel aan het einde van de pauze terug zijn in hun lokaal.
 • Docenten houden de eerste rij indien mogelijk vrij.
 • Docenten werken vanaf een centrale plek voorin de klas. Voor ieders veiligheid is in elk lokaal een ‘docent-zone’ gemarkeerd. In principe bewegen leerlingen zich niet binnen deze ruimte en docenten komen niet buiten deze ruimte. Soms kan het nodig zijn om toch even mee te kijken met een leerling in het schrift/chromebook. Docenten kunnen hiervoor een gezichtsmasker gebruiken. Deze zijn op te halen bij de receptie. 
 • Voor praktijkvakken is het afstand houden tussen leerling en docent niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel. Over specifieke situaties treden betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg. Er is een aantal gezichtsmaskers besteld die op verzoek van medewerkers ter beschikking kan worden gesteld. De docenten van de praktijkvakken kunnen met het gezichtsmasker wel door het lokaal lopen.
 • Risicoleerlingen mogen ook vijf minuten eerder de les verlaten. Hun mentoren vertellen dit aan de betrokken docenten. Op school zijn diverse leerlingen die vallen in de zogenaamde risicocategorie. Voor deze leerlingen geldt dat zij, net als docenten, 5 minuten eerder de les mogen verlaten om zo voor de drukte uit het volgende leslokaal te bereiken. Leerlingen die dit willen, kunnen hiervoor zelf een verzoek indienen bij hun mentor. De mentor zal vervolgens de lesgevende docenten van deze leerling informeren. Dit betekent dus wel dat andere medewerkers deze leerlingen kunnen tegenkomen in de gang. Uiteraard geldt ook hier: houd 1,5 meter afstand van elkaar.

PERSOONLIJKE HYGIËNE

 • In elk lokaal zijn desinfectiedoekjes en desinfecterende handgel aanwezig, om handen te reinigen.
 • Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en medewerkers hun handen met desinfecterende handgel.
 • We vragen de medewerkers om veelvuldig ramen open te zetten om zo te zorgen voor een (verdere) verbetering van de ventilatie. 
 • Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels (bureau, toetsenbord, muis, etc) af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Het is niet nodig de leerlingtafels bij iedere leswissel schoon te laten maken.
 • Bij lokaalwisselingen door collega’s verzoeken wij iedereen om bij vertrek zijn/haar bureau op te ruimen én schoon te maken.
 • In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
 • We continueren de afspraken met het schoonmaakbedrijf voor het uitvoeren van extra schoonmaakrondes gedurende de dag. Hierbij ligt de nadruk op contactpunten en de toiletbediening, alsmede de materialen waarmee onderwijspersoneel in aanraking komt.

LOGISTIEK IN DE GEBOUWEN / SURVEILLANCE

 • De trappenhuizen aan de voorzijde van het havo/vwo-gebouw (zowel aan de linker- als rechterkant van de ingang) zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers. 
 • Surveillance die wordt uitgevoerd door onderwijspersoneel geschiedt met inachtneming van de afstandsregel, eventueel met beschermingsmiddelen en/of vanaf een vaste plek.
 • Continu aandacht blijven geven aan de anderhalve meter

Veel collega’s merken op dat leerlingen simpelweg vergeten dat ze ten opzichte van een volwassene anderhalve meter afstand dienen aan te houden. Er zijn extra markeringen aangebracht om hierop de aandacht te vestigen. Tevens zullen we regelmatig (bij het begin van de pauzes) via de omroepinstallatie oproepen doen om ieders aandacht erbij te houden.

OVERIGE THEMA’S

Lesuitval

Bij lesuitval als gevolg van een afwezige collega (niet door ziekte) vraagt de leidinggevende aan deze docent of de leerlingen zelfstandig kunnen werken of dat de docent vanuit huis lesgeeft en dat leerlingen in de klas op hun chromebook of via de beamer geprojecteerd les krijgen. Hier zal dan wel een toezichthouder bij aanwezig moeten zijn (onderwijsassistent/collega’s met invaluren). Leerlingen kunnen zelfstandig werken in de aula, op werkplekken in de school of thuis (indien het uitgevallen lesuur aan de rand van de dag valt).

Buitenschoolse activiteiten

Vooralsnog organiseert het Minkema College geen feesten.

Contact met ouders

Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken) met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. We zullen hier terughoudend mee omgaan en zoveel mogelijk rekening houden met rustige tijdstippen. 

Daar waar mogelijk zetten we in op online contact tussen school en ouders.

Openbaar vervoer

Wij vragen leerlingen nog steeds om zo veel mogelijk met de fiets te komen. Het Openbaar Vervoer is volledig bruikbaar. Het Minkema College heeft contact gehad met de vervoersmaatschappijen en hen geïnformeerd over de te verwachten leerlingenstromen. 

Het inzetten van voldoende capaciteit is de verantwoordelijkheid van de regionale vervoerder. Leerlingen en medewerkers die gebruik maken van het openbaar vervoer dienen gebruik te maken van mondkapjes. 

Ventilatie

Een extern bureau heeft onderzocht of onze twee gebouwen voldoen aan de geldende eisen wat betreft ventilatie. De conclusie van dit bureau is dat we beide gebouwen in meer dan voldoende mate van verse, frisse lucht kunnen voorzien. Dat gebeurt deels door de mechanische ventilatie en deels door het openzetten van de ramen (natuurlijke ventilatie). Het advies blijft om zoveel mogelijk te ventileren. Dus: zet ramen en deuren - indien mogelijk -  open!

Contactpersoon t.a.v. coronamaatregelen

Vragen over het protocol en overige corona-gerelateerde zaken of technische vragen over ventilatie, kunnen gesteld worden aan directeur Bedrijfsvoering Bob Elemans.