Keuzeproces leerjaar 2 mavo/havo

23 maart 2020

Op 19 maart zou de ouderavond plaatsvinden over het keuzeproces voor onze leerlingen mavo/havo in aanloop naar leerjaar 3. We hebben deze voorlichtingsbijeenkomst voor ouders helaas moeten cancelen in verband met de maatregelen rond corona.  Keuzeproces mavo/havo

Wij vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij het keuzeproces van hun zoon of dochter. Daarom online de informatie over hoe we dit proces dit jaar vorm geven, nu de omstandigheden helaas zo zijn dat wij geen leerlingen en ouders in school kunnen ontvangen. Deze informatie hebben de ouders ook per mail ontvangen.

Presentatie in de lessen

Tijdens de oriëntatielessen hebben alle leerlingen informatie gekregen en nagedacht over de verschillende mavostromen die het Minkema College aanbiedt. 

In april 2020 gaan onze leerlingen een definitieve keuze maken voor een mavorichting en een bijbehorend vakkenpakket. In de powerpointpresentatie laten wij u zien wat de verschillende mogelijkheden zijn. Deze informatie is ook per mail gedeeld met alle ouders. We hopen dat ouders de tijd vinden om deze informatie samen met hun zoon of dochter te bekijken. 

Keuzes

De bovenbouw mavo bestaat uit drie richtingen: 

  • Mavo Ondernemen (Gemengde Leerweg) 
  • Mavo Tech 
  • Mavo/Havo 

Het Minkema Collega laat leerlingen die vanuit de 2e klas doorstromen naar de mavoleerweg een keuze maken uit de hierboven genoemde mavostromen. Bij iedere stroom horen vaste vakken, maar er moeten ook keuzes gemaakt worden. 

Mavo Ondernemen

Bij Mavo Ondernemen doe je in 5 vakken centraal schriftelijk examen: Nederlands, Engels, economie, wiskunde en Duits of Frans (let op: je kunt Frans alleen kiezen als je dit vak eerder gehad hebt). Daarnaast doe je examen in het praktijkvak Ondernemen. In het derde leerjaar sluit je CKV, rekenen en maatschappijleer af, wel blijft je 2 jaar lang LO-lessen volgen. Feitelijk is dit geen mavo maar een Gemengde Leerweg, je doet dan in 5 vakken centraal schriftelijk examen. Je kunt niet naar de havo met deze opleiding, wel is het (door het praktijkvak) een uitstekende basis voor een vervolgopleiding in het MBO (zie bijbehorend keuzeformulier). 

Mavo Tech

Bij Mavo Tech doe je in 6 vakken examen (Nederlands, Engels, natuurkunde, wiskunde en 2 keuzevakken. Daarnaast volg je een praktijkvak (mavo-techniek), in de derde sluit je CKV, rekenen en maatschappijleer af, ook hier blijf je 2 jaar lang LO-lessen volgen. Met deze keuze bereid je je goed voor op het MBO en dan met name op de technische opleidingen. Je kunt onder voorwaarden eventueel nog door naar de havo. 

Mavo/Havo

Bij Mavo/Havo kies je 7 vakken waarin je examen doet, ook hier geldt: in het derde leerjaar sluit je CKV, rekenen en maatschappijleer af, en ook hier blijf je 2 jaar lang LO-lessen volgen. Met deze opleiding kun je na je examen drempelloos door naar havo-4. Wanneer je in deze stroom ervoor kiest in 6 vakken centraal examen te doen, is in principe de route door naar MBO, maar ook hier geldt onder voorwaarden is doorstroom naar havo-4 eventueel nog mogelijk. 

De bevorderingsprocedure van klas 2 naar klas 3, te vinden op de website van het Minkema College, is bepalend voor bevordering naar leerjaar 3. Alle door de leerling gevolgde vakken in leerjaar 2 tellen hierin mee. 

Keuzeformulier

Alle leerlingen hebben drie keuzeformulieren ontvangen, voor iedere mavo-stroom 1 formulier. Het ingevulde formulier van de mavo-stroom van de keuze van de leerling ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 maart 2020 per e-mail ingevuld en zo mogelijk ondertekend door de ouders terug.

Vanaf dat moment zal dus bekend zijn, voor de leerling, voor de ouder én voor de school, welke voorlopige keuze de leerling maakt voor komend schooljaar. Dit geeft de school een indicatie van waar de interesses van de leerlingen liggen. Later in het jaar komen we daar natuurlijk nog op terug en hopen we deze keuze definitief te kunnen maken. 

Wij begrijpen dat deze manier van kiezen niet ideaal is en vinden het jammer dat het op deze manier moet. Dit is overmacht. Mochten er vragen zijn neem dan contact op met de mentor of de afdelingsleider.