Kandidaatstelling ouders voor de MR

24 september 2020

De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. In de Wet medezeggenschap op scholen is namelijk geregeld dat het schoolbestuur (bevoegd gezag) veel zaken overlegt met de medezeggenschapsraad alvorens een beslissing te nemen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht. Ouders gezocht

In het kort heeft MR de volgende taken:

  • adviseren over of instemmen met beleidsvoorstellen van het bestuur,
  • initiatieven nemen,
  • de gevolgen van besluiten evalueren,
  • de belangen van alle geledingen (personeel, ouders, leerlingen) en de school als geheel behartigen, en
  • de achterban over voorstellen, adviezen en instemmingen informeren en raadplegen.

MR-structuur op het Minkema College

De MR op het Minkema College bestaat in totaal uit 16 leden, te weten 6 onderwijsgevende personeelsleden (OP), 2 onderwijsondersteunende personeelsleden (OOP), 4 ouders en 4 leerlingen. De verdeling van de leden is gelijk over het havo/vwo en vmbo.

Elk lid wordt voor de zittingsduur van drie jaar gekozen uit en door de geleding die hij of zij vertegenwoordigt. Na deze termijn mag een lid zich herkiesbaar stellen voor een eventuele tweede en derde termijn van weer drie jaar. De verkiezingen vinden normaal in september of oktober plaats voor leerlingen en ouders en in juni of juli voor personeelsleden.

Naast vergaderingen van de gehele MR is er ook een personeelsraad waarin alleen het personeel vertegenwoordigd is. Tijdens deze vergaderingen komen de onderwerpen aan bod die alleen het personeel betreft. Daarnaast kent de MR een financiële commissie die de financiële huishouding van de school nauwgezet volgt en de MR hierover adviseert.

De MR vergadert circa 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden altijd plaats op woensdagavond. In het Minkema Nieuws brengt de MR indien nodig verslag uit.

Gezocht: 2 enthousiaste havo/vwo-ouders en 1 vmbo-ouder

Door het vertrek van Mark van Zaale (h/v) en het einde van de zittingstermijn van Eveline Rosendaal (h/v) en Patrick Verharen (vmbo), zijn in de MR 3 vacatures voor ouders ontstaan. Het gaat om 2 vacatures voor ouders van het havo/vwo en 1 vacature voor een ouder van het vmbo. Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste ouders die hun bijdrage willen leveren aan de school.

Elke ouder met een kind op het havo/vwo of vmbo mag zich kandidaat stellen voor deze vacatures. Wanneer meer kandidaten zich hebben aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn, volgen verkiezingen. In dat geval kunnen de ouders van een kind op het havo/vwo resp. vmbo 1 stem per vacature uitbrengen. Over het tijdpad van de verkiezingen volgt, indien nodig, later meer informatie.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Wilfred van der Weijden, voorzitter van de MR. In het contactformulier selecteert u bij onderwerp 'Medezeggenschapsraad'.

Tijdpad kandidaatstelling

De kandidaatstelling start op donderdag 24 september en sluit op vrijdag 2 oktober om 16:00 uur. Eventuele verkiezingen zullen hierna plaatsvinden.