Inzet achterstandsgelden

10 januari 2021

Onlangs kregen wij bericht dat onze subsidieaanvraag voor achterstandsgelden is goedgekeurd. Deze subsidie is inzetbaar in de tweede helft van het schooljaar. Zowel voor de onderbouw als de bovenbouw havo/vwo hebben we een plan gemaakt om dit bedrag goed in te zetten.

Inzet achterstandsgelden havo/vwo onderbouw

Van het te besteden bedrag willen we in de onderbouw havo/vwo onder andere een huiswerkklas bekostigen. We doen dit in samenwerking met instituut Lyceo.

Vanaf 8 februari bieden we de leerlingen van de onderbouw aan het einde van de dag huiswerkbegeleiding aan (2 á 3 keer per week). Het gaat om een periode van 6 weken, in groepen van maximaal 10 leerlingen.

Onze leerlingcoördinatoren zullen samen met de mentoren nagaan welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Er zijn nog plekken beschikbaar. Mocht u uw kind hiervoor een aangewezen kandidaat vinden, dan kunt u dat bij de mentor aangeven. Indien uw kind al de huiswerkklas op het Minkema College bezoekt, dan nemen wij als school de kosten hiervan voor 6 weken over.

Lyceo is een instituut met veel ervaring in huiswerkbegeleiding. Ze bieden tijd, ruimte en structuur voor het maken van huiswerk en geven ook aandacht aan het plannen en het ontwikkelen van studievaardigheden. D.m.v. een leerlingvolgsysteem kunnen onze mentoren meekijken naar de vorderingen van hun leerlingen in de huiswerkklas.

Naast de inzet van deze huiswerkbegeleiding zullen er in het tweede halfjaar ook bijspijkerprogramma’s worden aangeboden door diverse vakken. Op welke manier deze worden ingezet, daar zijn we nog een plan voor aan het opstellen.

Momenteel zijn we wel al gestart met het verzorgen van bijlessen door bovenbouwleerlingen. Hierbij wordt een bovenbouwleerling gekoppeld aan een onderbouwleerling voor extra ondersteuning. Ze maken hierover onderling afspraken. Ook deze begeleiding vergoeden we uit de achterstandensubsidie.

Inzet achterstandsgelden havo/vwo bovenbouw

De subsidie wordt voor de leerlingen van de onderbouw anders ingezet dan voor die in de bovenbouw. Voor de bovenbouw hebben we gekozen voor bijles door studenten van de universiteit Utrecht.. Deze studenten kunnen één-op-één begeleiding geven of bijles aan een groepje leerlingen aanbieden. Aanmelding voor deze bijlessen gaat via de vakdocent. Deze bijles is al voor de kerstvakantie gestart en loopt door tot de meivakantie.
Als opleidingsschool hebben we veel stagiaires in huis die de bijlessen kunnen geven. Zij krijgen hiervoor een vergoeding.

Ook bieden wij voor de examenleerlingen een examentraining aan op school voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Meer informatie hierover sturen wij later apart aan de examenleerlingen. 

Tenslotte hebben we een deel van de subsidie ingezet om alle examenleerlingen toegang te geven tot de website eindexamensite.nl. Op deze site kunnen leerlingen oefenen met oude examenopgaven en krijgen zij direct feedback op het gemaakte werk. Zo krijgen zij beter zicht op de onderdelen waarop zij al goed scoren en op de onderdelen die zij nog extra aandacht kunnen geven.

Inzet achterstandsgelden vmbo

Vanaf 25 januari 2021 starten we, in samenwerking met kennispartner Lyceo, een bijspijkertraject. Lyceo is dagelijks actief in o.a. huiswerkbegeleiding, bijlessen en examentrainingen. Tijdens een korte en intensieve periode krijgen onze leerlingen de kans om achterstanden weg te werken. Door deelname aan dit traject kan voorkomen worden dat een leerling blijft zitten.

Lyceo

Wij kiezen bewust voor de inzet van externe begeleiding door Lyceo. Zij organiseren al ruim 5 jaar op verschillende plaatsen in het land verschillende bijspijkertrajecten. In een positieve en huiselijke sfeer gaan de leerlingen gemotiveerd aan de slag. Leerlingen krijgen concrete handvatten aangereikt, waarmee zij zich de leerstof eigen maken en hun studievaardigheden verbeteren.

Voor wie?

Tijdens de oudergesprekken in december heeft de mentor met sommige ouders en leerlingen besproken dat wij dit traject aanbieden. Het aanbod is gedaan op basis van de resultaten van SE (schoolexamen) week 1 of rapport 1. Het is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. Ouders en leerlingen die van het aanbod gebruik willen maken, worden in een persoonlijk brief geïnformeerd over de startdatum, de dagen (2x per week) en de tijden.

Kijk voor meer informatie op Lyceo.nl

We starten met de leerlingen uit de examenklassen die zich hebben aangemeld. De andere leerjaren volgen op een later tijdstip,  waarbij we de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid volgen.