Gezocht: ouders havo/vwo voor de MR

14 juli 2022

Voor de Medezeggenschapsraad van onze school zijn wij op zoek naar twee enthousiaste ouders die hun bijdrage willen leveren aan de school. Elke ouder met een kind op het havo/vwo mag zich kandidaat stellen voor deze vacature. Wanneer meer kandidaten zich hebben aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn, volgen verkiezingen. Over het tijdspad van de verkiezingen, indien nodig, volgt later meer informatie. Wij willen de vertrekkende leden Eveline Rosendaal en Patrick Verharen hartelijk danken voor de grote inzet en betrokkenheid gedurende de afgelopen jaren. Gezocht: ouders MR

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. In de Wet medezeggenschap op scholen is namelijk geregeld dat het schoolbestuur (bevoegd gezag) veel zaken overlegt met de medezeggenschapsraad alvorens een beslissing te nemen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

In het kort heeft de MR de volgende taken:

  • adviseren over of instemmen met beleidsvoorstellen van het bestuur,
  • initiatieven nemen,
  • de gevolgen van besluiten evalueren,
  • de belangen van alle geledingen (personeel, ouders, leerlingen) en de school als geheel behartigen, en
  • de achterban over voorstellen, adviezen en instemmingen informeren en raadplegen.

MR-structuur op het Minkema College

De MR op het Minkema College bestaat in totaal uit 16 leden, t.w. 6 onderwijsgevende personeelsleden (OP), 2 onderwijsondersteunende personeelsleden (OOP), 4 ouders en 4 leerlingen. De verdeling van de oudergeleding is gelijk over het havo/vwo en vmbo.

Elk lid wordt voor de zittingsduur van drie jaar gekozen uit en door de geleding die hij of zij vertegenwoordigt. Na deze termijn mag een lid zich herkiesbaar stellen voor een eventuele tweede en derde termijn van weer drie jaar. De verkiezingen vinden normaal in september of oktober plaats voor leerlingen en ouders en in juni of juli voor personeelsleden.

Naast vergaderingen van de gehele MR is er ook een personeelsraad waarin alleen het personeel vertegenwoordigd is. Tijdens deze vergaderingen komen de onderwerpen aan bod komen die alleen het personeel betreffen. Daarnaast kent de MR een financiële commissie die de financiële huishouding van de school nauwgezet volgt en de MR hierover adviseert.

De MR vergadert circa 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden altijd plaats op woensdagavond.

In het Minkema Nieuws brengt de MR indien nodig verslag uit.

Aanmeldingsprocedure

Kandidaten kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), voorzitter van de MR.

Tijdpad kandidaatstelling

  • De kandidaatstelling start op donderdag 14 juli en sluit op donderdag 1 september om 16:00 uur.
    Voor alle duidelijkheid: u ontvangt pas na de vakantie een reactie als u zich tijdens de vakantie aanmeldt.
  • Eventuele verkiezingen zullen hierna plaatsvinden.