Aanvullende maatregelen examens

16 maart 2021

Minister Slob heeft op 12 februari j.l. bekend gemaakt dat er aanvullende maatregelen zijn genomen voor de centrale eindexamens. We brengen je hierbij op de hoogte van deze aanvullende maatregelen. Inhoudelijk is de eindexamenregeling zoals jullie in december van ons hebben ontvangen niet veranderd, er is slechts sprake van een aantal toevoegingen.  Examen

Het examenrooster ziet er als volgt uit:
 

Tijdvak

Afnamedata

Bekendmaking N-termen & uitslag

Tijdvak 1: eerste afnames

17 mei t/m 1 juni

10 juni of 16 juni*

Tijdvak 2: eerste afnames & herkansingen

14 juni t/m 25 juni

2 juli

Tijdvak 3: herkansingen

6 t/m 9 juli

15 juli

* De N-termen voor de digitale CE’s bb en kb worden bekendgemaakt op woensdag 16 juni 2021 om 8.00 uur.

Onderstaand een korte samenvatting van de maatregelen met betrekking tot het eindexamen 2020 - 2021:

 • De schoolexamens en het centraal examen gaan dit schooljaar door voor alle vakken;
 • Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Voor alle vakken worden dus (nieuwe) examens aangeboden;
 • Het tweede tijdvak biedt ook de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. De keuze hiervoor ligt bij de leerlingen. Wij adviseren de leerlingen de examens vooral in het eerste tijdvak te doen. De leerlingen die de examens over het eerste en het tweede tijdvak willen spreiden moeten dit per vak vóór de start van de meivakantie (uiterlijk 23 april) aangeven. Deze maatregel geeft de leerlingen meer voorbereidingstijd;
 • Net als in andere jaren is het mogelijk examens uit het eerste tijdvak tijdens het tweede tijdvak te herkansen;
 • Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school  (met uitzondering van de aangewezen vakken) waarin leerlingen die (een deel van het) centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens kunnen herkansen in het derde tijdvak op de eigen school;
 • Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (twee in plaats van één). Net als in een regulier jaar geldt het hoogst behaalde cijfer.
 • De termijn voor het aanleveren van de schoolexamencijfers is verlengd. De resultaten dienen uiterlijk één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak te zijn aangeleverd (uiterlijk 17 mei). Hiermee wordt de leerling meer tijd geboden om het schoolexamen af te ronden. De regel blijft bestaan dat een vak volledig moet zijn afgesloten voordat in het vak eindexamen wordt gedaan.

 

Aanvullende maatregel

De uitslagbepaling

Er wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling als dat nodig is om een leerling te laten slagen.

 • Deze mogelijkheid geldt niet voor de kernvakken;
 • Leerlingen moeten wel voor alle vakken het volledige eindexamen hebben afgelegd (schoolexamen en centraal examen);
 • Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden;
 • Op de cijferlijst worden alle resultaten vermeld, ook het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan de cijferlijst waarbij een vak buiten beschouwing is gelaten;
 • De maatregel kan worden toegepast op elk vak dat geen kernvak is, dus ook op vakken die geen centraal examen hebben. Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel)  dat valt binnen het combinatiecijfer dan wordt alleen het eindcijfer van het betreffende vak of onderdeel weggelaten. Voor de uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak.

 

 

 • Na het buiten beschouwing laten bij de uitslagbepaling van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling van kracht voor alle overige vakken, waaronder:
  • De kernvakkenregel;
  • Het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn;
  • Iedere overgebleven onvoldoende moet gecompenseerd worden door voldoende hoge andere cijfers.

 

Voor leerlingen die een aangepast examentraject afleggen (gespreid examen, vervroegd examen, vak(ken) op een hoger niveau) en leerlingen die het staatsexamen af gaan leggen zijn aanvullende regelingen getroffen. Voor deze regelingen verwijzen we de leerlingen naar het servicedocument februari 2021: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021