Minkema College | Home

Opbrengsten

Wij werken hard aan de kwaliteit van ons onderwijs. Zo hebben we energie gestoken in het schoolklimaat en individuele programma’s voor alle leerlingen op het gebied van taal en rekenen (Toekomst Gericht Onderwijs). We hebben lijn gebracht in de onderwijsprogramma’s van de vakken. We sluiten aan op de verschillen in de mogelijkheden van leerlingen. Alle lessen hebben een vergelijkbare opbouw, gebaseerd op het model ‘De vijf rollen van de leraar’.

Evalueren en verbeteren
Minstens twee keer per jaar evalueren we de resultaten en sturen waar nodig bij. Ook gebruiken we de examencijfers voor een jaarlijkse evaluatie van de resultaten per vakgroep. Verder evalueren we de tevredenheid van ouders en leerlingen systematisch. De uitkomsten gebruiken we om verbeteringen in het onderwijs, de organisatie of de begeleiding aan te brengen.

Meer informatie over kwaliteitszorg op het Minkema College

Scholen op de kaart
Via Scholen op de kaart geven vrijwel alle Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun resultaten, ook het Minkema College. In Scholen op de kaart zie je hoe het staat met onze door- en uitstroom, het percentage voortijdig schoolverlaters, slaagpercentages, examencijfers en de tevredenheid van ouders en leerlingen.

Inspectie
Wij hechten veel waarde aan de bevindingen van de inspectie. Deze zijn weergegeven in de Meerjarenopbrengst en Opbrengstenkaart.