Minkema College | Home

Medezeggenschap

Werkwijze
In de Wet medezeggenschap op scholen is geregeld dat het bevoegd gezag (meestal vertegenwoordigd door de directie) over veel zaken eerst met de medezeggenschapsraad (MR) moet overleggen. Soms mag de MR adviseren, in andere gevallen meebeslissen.

Twee deelraden
De MR bestaat uit twee deelraden, een voor Stein en een voor de locatie Mink. Elke deelraad heeft acht leden. Er zitten niet alleen personeelsleden in, maar ook ouders en leerlingen. Ze worden voor drie jaar gekozen. Elk jaar zijn er in september/oktober verkiezingen voor de ouders en leerlingen die aftreden.

Samenstelling deelraad vmbo

Personeelslid: Ben Peijnenburg (voorzitter)
Personeelslid: Vacant
Personeelslid: Wilfred van der Weijden
Personeelslid: Linda de Jonge
Ouder: Angélique van der Lit
Ouder: Patrick Verharen
Leerling: Petra Severs
Leerling: Amber van Wiggen

Vergaderingen
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. In het Minkema Nieuws brengt de MR verslag uit. De notulen zijn via dit formulier op te vragen