Minkema College | Home

Taal- en rekenonderwijs

Taal en rekenen heb je bij alle andere vakken nodig. Bovendien stelt de overheid eisen aan je taal- en
rekenniveau. Daarom is er extra aandacht voor taal binnen het vak Nederlands en staat rekenen als apart
vak op het rooster. Bij taal gaat het om spelling, grammatica, leesvaardigheid en woordenschat.
Bij rekenen om meten en meetkunde, verbanden, getallen en verhoudingen. Ben je al op niveau, dan 
werk je aan het onderhouden van je kennis.