Minkema College | Home

Rapporten en bevorderen

Rapporten

Als je pas aan het eind van het jaar gaat kijken hoe je ervoor staat, ben je te laat. Daarom krijg je verspreid
over het jaar drie rapporten. Het eerste rapport komt eind november/begin december, het tweede medio
maart/april en het derde rapport aan het eind van het schooljaar. Na rapport 1 en 2 verwachten we jou met
je ouders op school voor een gesprek. Tussendoor kunnen jij en je ouders in Magister altijd je cijfers
inzien. Het is verstandig om dat regelmatig te doen. De cijfers op de rapporten zijn ‘gewogen
gemiddelden’: niet alle toetsen en opdrachten tellen even zwaar mee. Ruim voor het eind van het schooljaar maken we een tussenbalans op. Zo kunnen we zorgvuldig nadenken over plaatsing en begeleiding van alle leerlingen in het nieuwe schooljaar.
In het vierde leerjaar zijn er drie schoolexamenperiodes. Na elke periode krijg je een overzicht van je resultaten. Aan het eind van de derde periode ontvang je een overzicht van alle schoolexamens en eindcijfers. Deze eindcijfers bepalen samen met je cijfers voor het centraal examen of je slaagt.

Bevorderingsprocedure

In de bevorderingsprocedure staat aan welke voorwaarden je moet voldoen om over te gaan of
op te stromen. In leerjaar 3 en 4 is daarnaast het Programma van Toetsing en Afsluiting van belang. De
bevorderingsprocedure en het PTA vind je in Magister.

Drie factoren zijn bepalend:

  • Je cijfers
  • Het advies van je docenten. Zij kijken bijvoorbeeld naar inzicht, zelfstandig werken, huiswerk maken, werkhouding, tempo en motivatie
  • Je resultaten op de Cito-toetsen.