Minkema College | Home

Extra begeleiding

Misschien bezit je wel de capaciteiten om een diploma basis, kader of mavo te halen, maar heb je toch een extra steuntje in de rug nodig.

Lwoo

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen met leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen. Op advies van de basisschool word je al in groep 8 getest. Het samenwerkingsverband Regio Utrecht-West beslist of je een lwoo-indicatie krijgt. Lwoo-leerlingen krijgen extra hulp van de mentor. Over verdere ondersteuning of hulpmiddelen maken we net als bij alle andere leerlingen afspraken in het SteinSuccesPlan.

Dyslexie

Is bij jou dyslexie vastgesteld, dan heb je recht op extra voorzieningen; denk aan extra toetstijd of gesproken teksten. Een onderzoeksrapport is vereist. Aan de
hand van dat rapport bepaalt de zorgcoördinator welke voorzieningen jij nodig hebt. Dit komt op je taalpas
te staan, die je aan alle vakdocenten kunt laten zien.
Het dyslexieprotocol vind je op onze website.

Zorgcoördinatie

De coördinatie van de extra begeleiding is in handen van de zorgcoördinatoren. Voor het brugjaar is dat
mevr. M. Blonk, voor de middenbouw mavo mevr. M. Baak en voor het examenjaar mevr. M. Walinga.
Daarnaast is er een zorgcoördinator middenbouw basis/kader, mevr. I. de Wit.

Zorgadviesteam

De zorgcoördinatoren onderhouden contact met externe hulpverleners, bijvoorbeeld in het Zorgadviesteam (ZAT). Daarin zijn ook de schoolarts,
jeugdzorg, wijkagent, maatschappelijk werk en leerplicht vertegenwoordigd.

Trajectbegeleiding

Heb je niet genoeg aan de geboden ondersteuning, dan komt de trajectbegeleider opnieuw in beeld. Deze
bespreekt met je mentor jouw handelingsplan en adviseert jouw docenten bij de uitvoering hiervan.

Leerlingbegeleiding

Als je meer begeleiding nodig hebt dan je mentor kan bieden, adviseert de trajectbegeleider soms dat je
gedurende een bepaalde tijd persoonlijk ondersteund wordt door een leerlingbegeleider.