Stichting Minkema College | Home

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van het Minkema College

  • Adviseert of beslist over voorstellen van de directie
  • Evalueert de gevolgen van besluiten
  • Behartigt de belangen van alle geledingen (personeel, ouders, leerlingen) en de school als geheel
  • Neemt initiatieven, zoals personeelsraadplegingen

Werkwijze
In de Wet medezeggenschap op scholen is geregeld dat het bevoegd gezag over veel zaken overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) alvorens een beslissing te nemen. Het bevoegd gezag wordt meestal vertegenwoordigd door de directie. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht. De MR vergadert regelmatig. De vergaderingen zijn openbaar. In het Minkema Nieuws brengt de MR regelmatig verslag uit. Ook zijn de verslagen te ontvangen per e-mail.

Twee deelraden
De MR bestaat uit een themaraad voor het personeel en twee deelraden, één voor havo/vwo (Mink)  en één voor vmbo (Stein) . Elke deelraad bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Een lid wordt gekozen uit en door de geleding die hij of zij vertegenwoordigt, voor een periode van drie jaar. In september of oktober vinden verkiezingen plaats voor de aftredende leerlingen en ouders. Elk jaar in mei vinden de verkiezingen plaats voor de aftredende personeelsleden.

Samenstelling MR

Personeelslid: Ben Peijnenburg (voorzitter)
Personeelslid: Hugo Harmsen (secretaris)
Personeelslid: Linda de Jonge
Personeelslid: Geert Kuitenbrouwer
Personeelslid: Thomas Radecki
Personeelslid: Jerome Saas
Personeelslid: Wilfred van der Weijden
Personeelslid: vacant

Ouder: Angelique van der Lit
Ouder: Eveline Rosendaal
Ouder: Patrick Verharen
Ouder: Mark van Zaale 

Leerling: Petra Severs
Leerling: Amber van Wiggen
Leerling: Ruben Cohen
Leerling: Tristan Jansen