Stichting Minkema College | Home

Bestuur en toezicht

Sinds 1 januari 2001 valt het Minkema College onder de stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Woerden en bestaat uit het college van bestuur en de raad van toezicht.

Bestuurder
dhr. H. Heethuis

Bij afwezigheid van de bestuurder neemt mw. Van den Beemt, directeur vmbo, waar.

College van bestuur
Het Minkema College heeft een eenhoofdig college van bestuur. De directeur-bestuurder oefent het bevoegd gezag uit en is dus verantwoordelijk voor het functioneren van het hele Minkema College. Hij bepaalt het bestuurlijk beleid en vertaalt dit in concreet schoolbeleid. Hij coördineert de uitvoering van het beleid en rapporteert aan de raad van toezicht over de voortgang en de resultaten. De directeur-bestuurder krijgt ondersteuning van en geeft leiding aan het bestuursbureau.

Bestuursbureau
Het bestuursbureau ondersteunt het college van bestuur en de schooldirecties op het gebied van personeelsbeleid, kwaliteitszorg, ICT en informatiemanagement, begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en de administratieve organisatie. Het bureau voert uit en geeft advies. Daarnaast voert het bestuursbureau de interne controle uit.

Raad van toezicht
mevr. mr. G.M.M. Blokdijk (voorzitter)
dhr. M. Frijlink (lid)
mevr. drs. S. Kramer (lid)
mevr. E. van der Molen MA (lid)
dhr. mr. drs. K. Werkhorst (lid)

Betrokken distantie
De raad van toezicht zorgt ervoor dat het Minkema College goed bestuurd wordt. Niet door zelf bestuurlijke beslissingen te nemen, maar door te beoordelen of de bestuurder deugdelijk bestuurt. Daarbij koppelt de raad betrokkenheid bij het reilen en zeilen aan de afstand die voor goed toezicht nodig is.

Vooraf en achteraf
Vooraf keurt de raad begrotingen en strategische plannen goed en benoemt de accountant. De raad speelt hiermee een rol aan de ‘voorkant’ van de beleidscyclus. Achteraf vraagt de raad de bestuurder om verantwoording: zijn de middelen overeenkomstig de begroting ingezet? Hebben de scholen hun doelen gerealiseerd?

Verdiend vertrouwen
Vertrouwen is de basis voor de relatie van de raad van toezicht met de bestuurder: geen blind, maar gecontroleerd en dus verdiend vertrouwen. Omgekeerd kan de bestuurder vertrouwen op een transparante en eerlijke beoordeling en is de raad zelf ook aanspreekbaar op de invulling van zijn rol.