Stichting Minkema College | Home

Klachtenregeling

Uitgangspunten
Wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Hebt u echter toch een klacht, dan gaan we daar serieus en zorgvuldig mee om. U kunt de klacht in eerste instantie uiten bij degene over wie de klacht gaat. Alle schriftelijke klachten registreren wij. Op elk moment in een klachtenprocedure hebt u (en heeft de aangeklaagde) het recht zich te laten bijstaan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.

Klachten over het onderwijs
Voor beroepskwesties inzake examens kunt u zich schriftelijk wenden tot de examencommissie; voor personele klachten in eerste instantie tot de personen zelf. Bent u van mening dat u onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich wenden tot de afdelingsleider. Krijgt u daar geen afdoende antwoord, dan is de volgende stap die naar de (plaatsvervangend) rector. Leidt dit tot een besluit waarbij u zich niet wilt neerleggen, dan is de directeur-bestuurder de beroepsinstantie.

Andersoortige klachten
Gaat het om een klacht die niet te maken heeft met het onderwijs maar met seksuele intimidatie of (verbaal) geweld, dan kunt u bij de leerlingbegeleiders terecht. Gaat het om intimidatie door een personeelslid, dan verwijzen zij door naar een externe vertrouwenspersoon.