Minkema College | Home

Medezeggenschap

  • Adviseert of beslist over voorstellen van de directie
  • Evalueert de gevolgen van besluiten
  • Behartigt de belangen van alle geledingen (personeel, ouders, leerlingen) en de school als geheel
  • Neemt initatieven, zoals personeelsraadplegingen
  • Verstrekt informatie.

Werkwijze
In de Wet medezeggenschap op scholen is geregeld dat het bevoegd gezag over veel zaken overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) alvorens een beslissing te nemen. Het bevoegd gezag wordt meestal vertegenwoordigd door de schoolleiding. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht. De MR vergadert circa zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. In het Minkema Nieuws brengt de MR regelmatig verslag uit.

Twee deelraden
De MR bestaat uit twee deelraden, één voor havo/vwo (Mink) en één voor vmbo (Stein). Elke deelraad bestaat uit twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Een lid wordt voor drie jaar gekozen uit en door de geleding die hij of zij vertegenwoordigt. In september of oktober vinden verkiezingen plaats voor de aftredende leerlingen en ouders; in maart voor de aftredende personeelsleden. 

Samenstelling deelraad havo/vwo
Personeelslid: Hugo Harmsen (OP-voorzitter)
Personeelslid: Geert Kuitenbrouwer (OOP-secretaris)
Personeelslid: Thomas Radecki
Personeelslid: Jerome Saas
Ouder: Eveline Rosendaal
Ouder: Mark van Zaale 
Leerling: Tristan Jansen
Leerling: Ruben Cohen

Notulen
Wil je de notulen van de MR inzien? Je kunt ze opvragen door dit formulier in te vullen.