Minkema College | Home

FAQ

1e

advies

Het advies van de basisschool is het uitgangspunt.

Vmbo-t ->plaatsing in vmbo-t/mavo/mavo+ op Steinhagenseweg

havo    -> plaatsing in havo/vwo op Minkemalaan

vwo     -> plaatsing in 1 atheneum, 1 gymnasium of 1 havo/vwo op Minkemalaan

2e

LVS

Het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8 zegt veel over de mogelijkheden van de leerling. Vooral Begrijpend Lezen en Inzichtelijk Rekenen zijn belangrijke vaardigheden. II-scores (voorheen B) duiden op havomogelijkheden; I-scores (voorheen A) duiden op vwo. Ook Spelling en Technisch Lezen zijn vaardigheden die een voorspellende waarde hebben voor het succes op de middelbare school.

3e

warme overdracht

De basisschool vertelt ons over het tempo van de leerlingen, de zelfstandigheid, het inzicht, de motivatie. Dat zijn ‘kenmerken’ die veel zeggen over de kans op succes op de middelbare.

Als ouders een andere mening is toegedaan dan de basisschool, is het Minkema daarin geen partij. We adviseren ouders om (nogmaals) het gesprek aan te gaan met de leerkracht of eventueel de directeur van de basisschool. Ook kunnen ouders een second opinion aanvragen en bijvoorbeeld een intelligentie-onderzoek laten doen. Maar dan nog vinden wij het heel belangrijk om de leerkracht te horen over de mogelijkheden en de hierboven genoemde leerlingkenmerken, want die zijn vaak doorslaggevend voor het succes op de middelbare. 

  • De leerkracht van groep 8 beschikt over onze aanmeldingsformulieren. Dat krijgt de leerling mee naar huis om in te vullen. De leerkracht verzamelt de ingevulde formulieren en stuurt die naar de v.o.-school, samen met het overstapadviesformulier en een kopie van het paspoort (of ID-kaart).
  • Vóór 8 maart 2018 stuurt de leerkracht alles op. In Onderwijs Transparant heeft hij/zij dan ook de digitale aanmelding gereed gemaakt: Overstapservice Onderwijs (OSO) & onderwijskundig rapport (OKR).
  • De basisschool krijgt een bevestiging van ontvangst van het Minkema. Ouders krijgen uiterlijk  6 april 2018 een toelatingsbrief.
  • Tussen maart 2018 en april 2018 bezoeken of bellen we alle basisscholen voor de ‘warme overdracht’.
  • Begin juni 2018 ontvangen jij en je ouders een brief over de klassenplaatsing en een uitnodiging voor de eerste kennismaking.
  • Die is op woensdag 27 juni 2018. Op woensdag 4 juli 2018 is er een reserve kennismaking voor kinderen die op 27 juni ziek waren of op kamp.
  • Aan het einde van de zomervakantie wordt het boekenpakket thuis bezorgd (houd de vakantiepost van school in de gaten!).
  • Dinsdag 28 augustus 2018 start dan (eindelijk) het nieuwe schooljaar met een tweede kennismaking.
  • Woensdag 29 augustus 2018 is de eerste lesdag.
  • Maandag 10 t/m vrijdag 14 september 2018 is de kennismakingsweek. Op maandag zijn er activiteiten op school; op dinsdag vertrekken we voor vier dagen naar de Leusderhei.

Op of bij het aanmeldingsformulier mogen groep 8’ers in volgorde van belangrijkheid aangeven bij wie ze wel (of per se niet) geplaatst willen worden. Met enkele namen houden we rekening; grote groepen kunnen niet bij elkaar gehouden worden. Je kunt ook aan je leerkracht vragen om je plaatsingswensen door te geven aan het Minkema.

Dit jaar variëren de brugklassen van 21 tot 30 kinderen. We maken brugklassen liever niet groter dan 28 (uitzonderingen worden wel gemaakt). In hogere jaren proberen we groepen niet groter dan 30 te maken.

Als een docent ziek of afwezig is, geeft hij door waar de klas aan kan werken. We hebben een onderwijsassistent die lessen opvangt. Ook veel docenten hebben reserve-uren in hun rooster om lessen op te vangen.

Als er veel lesuitval is, bijvoorbeeld door een griepgolf of activiteitenweek, proberen we de lesroosters in te dikken, zodat de kinderen wat later beginnen of wat eerder naar huis gaan. Valt er ’s ochtends onverwacht een les uit, dan zet school de zgn. belpiramide in werking of brengen de kinderen elkaar via de klassenapp op de hoogte. Op de site kunnen de leerlingen elk moment roosterwijzigingen raadplegen. Hiervoor kunnen zij ook een app op hun telefoon installeren.

Is er onverhoopt toch een tussenuur, dan brengt de brugklas dat door in de aula. Leerlingen van klas 1 en 2 mogen in een tussenuur het schoolterrein niet verlaten.

School houdt per kwartaal de lesuitval bij en stuurt zo nodig bij. We voldoen aan de door de inspectie gestelde normen van onderwijstijd.

In de hv-klas moeten leerlingen inderdaad gemiddeld een 8 staan om recht te hebben op bevordering naar 2 vwo. Vanaf een gemiddelde 7,5 is het bespreekbaar, maar de beslissing ligt dan bij het docententeam.

Alle vakken tellen mee, maar je hoeft niet voor alle vakken een 8 te staan. Het gaat om de optelsom.

De gemiddelde 8 klinkt hoog, maar de toetsen zijn daarop afgestemd. Dat wil zeggen: 75% van een hv-toets bestaat uit h-vragen en 25% is meer gericht op vwo-inzicht. 

Met een vwo-advies en overwegend I-scores in je Cito-leerlingvolgsysteem kies je bij aanmelding op de Minkema meteen voor het atheneum of gymnasium. Deze opleidingen geven je later toegang tot de universiteit. Het is belangrijk dat je goed nadenkt wat bij jou past: atheneum of gymnasium?

Wat is het gymnasium?
Het grootste verschil zit in de klassieke talen. In 1 gymnasium krijg je Latijn en in de 2e klas komt er Grieks bij. In klas 1 t/m 3 zijn dit extra vakken. Daardoor volg je de andere vakken in minder uren.

In de bovenbouw is er geen verschil meer in het aantal vakken. Een gymnasiast kiest Latijn of Grieks (of beide) als extra taal naast Engels, en kan ook nog Frans en Duits kiezen; een atheneumleerling kiest Frans of Duits (of beide). De leerlingen van het atheneum en gymnasium komen elkaar in de bovenbouw bij verschillende vakken tegen. De gymnasiasten trekken tot het diploma wel met elkaar op bij kernvakken als Nederlands en Engels en natuurlijk bij de klassieke talen.   

In het gymnasium is er veel aandacht voor mythologische verhalen en de klassieke cultuur. In deze cultuur ligt de oorsprong van onze samenleving en je komt die nog volop tegen in het Europa van nu. Een Minkema-gymnasiast bezoekt elk schooljaar een (buitenlandse) stad die uit de Romeinse tijd stamt, met als hoogtepunt de Rome-reis in het examenjaar.

Wie is geschikt voor het gymnasium?
In het gymnasium is het normaal om te presteren. Als gymnasiumleerling heb je een brede belangstelling en wil je graag het waarom van alles weten. Je houdt ervan om problemen zelfstandig te ontrafelen en (creatief) op te lossen. Je leert gemakkelijk en bent gedreven, nieuwsgierig en bereid om hard te werken.

De klassieke talen vragen om een groot doorzettingsvermogen en precisie bij het vertalen. Het helpt als je ervan houdt om te lezen en te spelen met taal. Doordat je op het gymnasium in de onderbouw meer vakken volgt dan een atheneum- of havoleerling, vraagt de opleiding meer van je tempo en zelfstandigheid. Het is belangrijk dat je goed kunt plannen (en jezelf ook houdt aan die planning).

Wat levert het gymnasium op?
Als je Latijn en Grieks hebt gehad, begrijp je  andere talen als Frans, Engels en Duits gemakke­lijker. De klassieke talen zijn ook van groot nut bij veel universitaire studies, vooral bij rech­ten, genees­kunde en de talenstu­dies. Bij het vertalen leer je om heel precies te redene­ren en formuleren, en dat komt weer van pas bij exacte vakken zoals wiskunde. In de beeldende kunst, literatuur, wetgeving en politiek is de erfenis van de Grieken en Romeinen niet weg te denken. Een klassieke opleiding helpt je bij het begrijpen daarvan.

Een gymnasiumdiploma is het hoogst haalbare diploma. Het biedt je de kans om uit te blinken en jezelf te onderscheiden. De vaardigheden die je ontwikkelt, komen in een wetenschappelijke vervolgstudie goed van pas.

Wel vwo, maar niet het gymnasium?
We hebben een aparte brugklas 1 atheneum. De kinderen die voor het atheneum kiezen, hebben natuurlijk ook veel van de hier boven genoemde eigenschappen. Maar zij kiezen bewust niet voor 1 gymnasium en lessen in de klassieke talen & cultuur. 

In het atheneum werk je net als de gymnasiasten met vwo-boeken. Die vragen om een hoog tempo en grote zelfstandigheid. In plaats van Latijn volg je in 1 atheneum twee andere vakken: technisch ontwerpen en audiovisuele vormgeving. In de evaluatie vorig jaar gaven de leerlingen deze vakken een 7 resp. 8,5! 

We hebben geen apart beleid voor hoogbegaafde kinderen. De ervaring leert dat hoogbegaafde kinderen instromen in 1 vwo en dat dat al uitdaging genoeg biedt: je zit met allemaal slimme kinderen in de klas, de docenten zijn experts en het tempo ligt hoog.

Daarnaast kan een leerling vrijwillig allerlei andere uitdagingen aangaan in de school. Denk aan Cambridge English, kunstklas, sportklas, Minkema Science Club, debatteren, licht-en-geluidteam. Ook kennen we Minkema eXtra: in ruil voor één of enkele lesuren werken leerlingen aan een zelf gekozen project onder begeleiding van een docent.

Na de Open Dag wordt er een aantal rondleidingen georganiseerd. Ouders van deze kinderen mogen contact opnemen voor een afspraak. Ook kun je tussen 27 januari 2018 en 2 februari 2018 op onze site intekenen op twee voorbeeldlessen op woensdagmiddag 31 januari 2018.

Daar kunnen afspraken over gemaakt worden. We hebben het dan over rechten en plichten: recht op bijzonder verlof, maar de plicht om zelf afspraken met docenten te maken over inhaalwerkzaamheden. We raden aan om hier vóór de open dag al over te komen praten op het Minkema.