Minkema College | Home

5 vwo

Ook in 5 vwo doe je schoolexamens. Als alles goed gegaan is heb je alle schoolexamens van de 4 vwo gedaan. Mocht dat nog niet gelukt zijn, breng dan het examensecretariaat daarvan op de hoogte (examensecretariaatmink@minkema.nl). Deelnemen aan het centraal examen mag alleen als het volledige schoolexamen afgerond is.

Reglement en PTA

  • Hiernaast vind je het examenreglement met alle regels die betrekking hebben op het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) Het examenreglement vind je ook in de ELO van Magister bij Bronnen, Gedeelde documenten.
  • In de ELO van Magister bij Bronnen, Gedeelde documenten vind je ook het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Van elk vak kun je hierin lezen welke examenonderdelen dit jaar worden getoetst en wat de inhoud en weging is van deze toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten.

Belangrijke data schooljaar 2017-2018
Hieronder zie je een overzicht van data van toetsweken en herkansingen.

Let op, er zijn altijd wijzigingen mogelijk. Zie voor wijzigingen de jaaragenda. 

14 augustus t/m 14 april

schoolexamenperiode 1 t/m 3

30 oktober t/m 6 november

toetsweek in periode 1

15 t/m 22 januari

toetsweek in periode 2

21 t/m 27 maart

toetsweek in periode 3

16 t/m 19 april

aanmeldingsperiode herkansing periode 1 t/m 3*

25 en 28 mei

herkansing periode 1 t/m 3*

1 april t/m 5 juli

schoolexamenperiode 4

26 juni t/m 4 juli

toetsweek in periode 4

begin volgend schooljaar

aanmelden en herkansen periode 4

eind juni/begin juli

opstarten profielwerkstuk

*   Na afloop van de 3e toetsperiode mag 1 (herkansbare) SE-toets uit de eerste drie perioden worden herkanst. De herkansing van een toets na de 3e toetsperiode vindt plaats in september van het volgende schooljaar.

Contact
Voor eventuele vragen gebruik je het contactformulier.