Minkema College | Home

Overstappen vwo

Leerlingen in 5 havo die na het behalen van hun diploma willen overstappen naar 5 atheneum moeten met de volgende zaken rekening houden:

  • Het vakkenpakket. De vakken die op het havo zijn gevolgd moeten een solide basis voor het vakkenpakket op het vwo zijn. In de praktijk komt dit erop neer dat alleen leerlingen met hetzelfde profiel kunnen doorstromen. De beoordeling hiervan geschiedt door de toelatingscommissie, bestaande uit de afdelingsleiders havo en atheneum en de decaan vwo
  • Het gemiddelde schoolexamen. Het gemiddelde van alle niet afgeronde cijfers van het schoolexamen is 6,8 of hoger (gemeten na SE-periode 2).
  • Het totaal van de niet afgeronde cijfers voor de kernvakken NE, EN en WI is minimaal 20 en geen cijfer mag lager dan 6,0 zijn.
  • De werkinstelling en zelfstandigheid. De leerling is, naar het oordeel van de toelatingscommissie (die zich laat informeren door de lesgevende docenten in 5havo), in staat om zelfstandig taken te vervullen en tot een goed einde te brengen, de leerling heeft een positieve werkhouding.
  • De leerling meldt zich uiterlijk 1 april aan bij het vwo.

Op deze aanmelding staat vermeld voor welk profiel en vakken de leerling kiest. Een overzicht van het gemiddelde van de schoolexamencijfers per vak (niet afgerond) wordt bijgevoegd. Bij deze aanmelding komt een brief met motivatie, geschreven door de leerling.

Hieronder staat nog een aantal relevante wetenswaardigheden:

  • Uiterlijk 15 mei wordt de toelatingsbeslissing aan ouders en leerlingen meegedeeld.
  • Desgewenst volgt de leerling in de maanden voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een aansluitprogramma voor het vak of de vakken waarvoor dat wenselijk is.
  • De verantwoordelijkheid en het initiatief hiervoor ligt bij de leerling. De mentor en de decaan kan hierbij een steun zijn (bv bij het inventariseren van eventuele aansluitproblemen).
  • Het is belangrijk om te weten dat een leerling van het havo die in vwo-5 geplaatst is niet het recht heeft op doubleren. De leerling heeft namelijk een jaar lang de tijd gehad te laten zien wat hij waard is. Daarnaast is de leerling al in het bezit van een startkwalificatie.