Minkema College | Home

4 Vmbo-t naar 4 havo

Waarom een procedure?
Vanuit het ministerie zijn verscherpte regels opgesteld rondom de toelatingsprocedure voor havo 4. Scholen moeten een duidelijke procedure opstellen die binnen de volgende grenzen valt:

 • Havo-scholen die aanvullende eisen stellen aan de toelating tot havo 4 voeren in een vroegtijdig stadium een toelatingsgesprek met de potentiële leerling waarin de toelatingseisen, het advies van de vmbo-school en de motivatie van de leerling worden besproken.
 • Havo-scholen betrekken het advies van de vmbo-school over de betreffende leerling altijd in hun oordeel en treden bij een afwijkende mening met de toeleverende vmbo-school in overleg.
 • Havo-scholen stellen maximaal een 6,8 als eis aan het gemiddeld eindexamencijfer [*].
 • Havo-scholen hanteren dezelfde regels over doubleren voor leerlingen afkomstig uit het vmbo als voor leerlingen afkomstig uit 3 havo.
 • Havo-scholen en vmbo-scholen uit een voedingsgebied maken onderling afspraken over de aansluiting tussen vmbo en havo en leggen deze afspraken vast voor 1 augustus 2012.

Procedure:

 1. Zit je in vmbo-t 4, dan kun je je tot 1 april van het schooljaar dat je in vmbo-t 4 zit aanmelden voor toelating in 4 havo. Hiervoor lever je het volledig ingevulde formulier ‘toelating tot klas 2 of hoger’ voor 1 april in bij de decaan van de havo.
 2. Samen met het aanmeldingsformulier lever je een gewenst vakkenpakket in bij de decaan van de havo.
 3. De toelatingscommissie bestaat uit de decaan van de havo en de afdelingsleider van de havo bovenbouw. De toelatingscommissie besluit of je toegelaten wordt tot 4 havo.
 4. Voor de toelating zijn van belang:
  • het gemiddelde van de eindcijfers van het schoolexamen (vastgesteld op uiterlijk 1 april)
  • de adviezen van de toeleverende docenten van het vmbo-t.

Toelatingseisen

 • Wanneer je een 6,8 of hoger gemiddeld scoort voor de eindcijfers van het schoolexamen en je ook aan alle overige voorwaarden voldoet, word je toegelaten. Je krijgt altijd een advies over de toelating.
 • Scoor je voor de eindcijfers van het schoolexamen een 6,5 of hoger gemiddeld, maar minder dan een 6,8, dan word je altijd door de toelatingscommissie besproken. De toelatingscommissie heeft in deze gevallen het recht om je af te wijzen voor toelating.
 • Scoor je gemiddeld een 6,5 of lager voor de eindcijfers van het schoolexamen, dan word je afgewezen voor 4 havo.
 • Heb je een onvoldoende voor het eindcijfer van het schoolexamen bij de vakken Nederlands, Engels en/ of wiskunde, dan word je niet toegelaten tot 4 havo.
 • Scoor je één keer een vier of twee keer een vijf als eindcijfer voor het schoolexamen én kies je dit vak in het havo pakket, dan word je altijd besproken.
 • Scoor je meer dan twee tekortpunten in de vakken die gekozen worden in het havo pakket, dan word je afgewezen voor 4 havo.
 • Ben je in klas 2 of 3 blijven zitten en/ of ben je een keer gezakt in vmbo-t 4, dan word je door de toelatingscommissie altijd besproken.
 • Wil je een van de vakken, Frans, Duits, natuurkunde en/of economie kiezen, dan moet je deze vakken gevolgd hebben t/m vmbo-t 4.
 • Je volgt het reken- en taalbeleid van de havo.
 • De toelatingscommissie geeft een bindende uitspraak.
 
Tijdpad voor leerlingen:
Uiterlijk 1 april          leerlingen 4 vmbo-t melden zich aan bij de decaan 4 havo
  (+ profiel- en vakkenpakketkeuze + motivatiebrief  
Half april toelatingscommissie beoordeelt aanmeldingen  
Begin mei leerlingen ontvangen per brief de uitkomst van de toelatingscommissie  

 [*] Met het gemiddelde eindexamencijfer wordt bedoeld: het gemiddelde van het centraal examen en het schoolexamen. Scholen blijven ook binnen de grenzen als zij ervoor kiezen geen eis te stellen aan het gemiddelde eindcijfer of als zij het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen hanteren. Dat laatste is aan te bevelen omdat de leerlingen dan eerder weten waar zij aan toe zijn